PRÁVĚ SE DĚJE .....

4.2. 2019 - OBLASTNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE SCHČT 2019
- STŘEDNÍ MORAVA - 8.2. od 16 hod ve Velkém Týnci
- JIHOČESKÁ - 9.2.2019 od 9:00 hod v Češnovické hospodě
- STŘEDOČESKÁ a PRAHA - 12. 2. 2019 v zasedací místnosti VÚŽV v Uhříněvsi od 17 hod - schůze obou oblastí proběhnou na jednom místě, avšak nikoliv jako společná OČS - ZÁPIS ZDE

- ZÁPADOČESKÁ - 15.2. od 17 hod na tradičním místě v Sulkově v restauraci Sparta
- JIHOMORAVSKÁ - 15.2. od 17 hod Kobero, Říčany u Brna
- 16.2. v Býšti od 10.00 hodin

31.3.2019 události uplynulého roku ve svém článku SCHČT PROŽIL DALŠÍ KRIZOVÝ ROK bilancuje předseda JUDr. Ing. J. Staněk CSc. - CELÉ ZNĚNÍ ZDE

22.1.2019

 • Člen ASCHK ing. Klos se 31:12:2018 připojil k insolvenčnímu návrhu proti SCHČT. Zveřejňujeme dopis, který v této souvislosti zaslal předseda SCHČT dr. ing. Staněk presidentovi ASCHK dr. Dražanovi. CELÉ ZNĚNÍ ZDE
 • ČLENSKÁ SCHŮZE JIHOČESKÉ OBLASTI SCHČT se uskuteční dne 9.2.2019 od 9:00 v Češňovické hospodě - POZVÁNKA ZDE

17.1.2019 Krajský soud projednal žalobu skupiny členů bývalého předsednictva proti SCHČT. Členové bývalého předsednictva SCHČT M. Perníček, K. Růžička, J. Kincl, J. Rédl, dr. Lysák, ing. Civišová, F. Srnec, V. Boušková, M. Kubištová podali žalobu proti SCHČT o neplatnost usnesení konference SCHČT z 29. 6. 2016. Krajský soud tuto žalobu projednal 17. 1. 2019 a další jednání ve věci nařídil na polovinu dubna t. r.


14.11.2018 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA SCHČT 11.10.2018 ZDE

                    ZÁPIS Z JEDNÁNÍ REVIZNÍ KOMISE ASCHK ZDE

                   ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA SCHČT 16.8. 2018 ZDE

31.10.2018 Staronový insolvenční návrh  - Jak jsme již informovali, zamítl Krajský soud v Č. Budějovicích koncem září všechny insolvenční návrhy podané proti SCHČT. Mezi nimi i insolvenční návrh bývalé tajemnice svazu ing. Králové. Její insolvenční návrh byl zamítnut se zdůvodněním, že navrhovatelce nejde o úhradu její tvrzené pohledávky za cestovní výdaje (vesměs za jízdy autem po Praze či do Heroutic), ale o likvidaci svazu. Ing. Králová je totiž jednou ze zakladatelek konkurenčního spolku, který se usiluje o převzetí statusu uznaného chovatelského sdružení (UCHS) a s tím spojené dotační příjmy.

Rozhodnutím soudu ze září t. r. se svaz vymanil z insolvenčního ohrožení, a mohl si tak zažádat o dotace alespoň za I. pol. 2018, kdy ještě měl status UCHS. Tak by se finanční situace svazu výrazně zlepšila a to by mělo přínos pro všechny chovatele.

To však ing. Králová zmařila tím, že podala opětovně na svaz insolvenční návrh. I když naděje na jeho úspěšnost není velká, situaci svazu to opět výrazně zkomplikovalo, a o to zřejmě navrhovatelce šlo. Vidíme tedy, jakými lidmi se obklopoval bývalý předseda Perníček a jaké byly jejich skutečné zájmy.

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

31.10.2018 - PŘIPOMENUTÍ CHOVATELŮM - v letošním roce je možné prostřednictvím ASCHK žádat na příspěvek na zkoušky výkonnosti klisen, akcelerační program a ověření původu po inseminaci. Formuláře jsou stejné, jako v předešlých letech a naleznete je na stránkách ASCHK .

4.10. Ukončení insolvenčního ohrožení SCHČT

Krajský soud v Českých Budějovicích na svém jednání dne 24. 9. 2018 zamítl všechny insolvenční návrhy vedené proti SCHČT. Tím se SCHČT vymanil z insolvenčního ohrožení, které bylo vyvoláno podáním insolvenčního návrhu zaměstnance SCHČT ing. Holíka začátkem ledna 2018. K takto zahájenému insolvenčnímu řízení se pak přihlašovaly další subjekty většinou spojené s představiteli tzv. jihlavského předsednictva. Tato situace zapříčinila, že si svaz nemohl v roce 2018 zažádat o dotační prostředky, což nejen ohrozilo jeho finanční stabilitu, ale i vlastní jeho existenci.

Jednání těchto osob poškodilo jak chovatele, kteří často jsou na dotačních prostředcích závislí, tak svaz jako celek. Předsednictvo svazu se tak muselo vypořádávat se situací, která byla výkaznicky, ekonomicky i právně náročná, a nemohlo se soustředit na práci ve prospěch chovatelů a zkvalitňování chovu. Tento stav také zapřičinil ochuzení letošní chovatelské sezony.

Nyní je však insolvenční ohrožení zažehnáno. O to více je možno litovat rozhodnutí delegátů konference konané v dubnu t. r. o vzdání se statusu uznaného chovatelského sdružení ve prospěch ASCHK, přestože návrh předsednictva, se kterým předstoupilo před delegáty, byl jiný. Optimismus některých delegátů ze života SCHČT „pod křídly“ ASCHK se zatím bohužel nenaplnil.

JUDr. ing. Jaroslav Staněk, CSc. předseda SCHČT

5.9.2018 KANCELÁŘ SCHČT - vzhledem k finanční nedostatečnosti a problematickým jednáním s ASCHK jsme byli nuceni přesunout agendu svazu do jiných prostor. Kancelář stále funguje v prostorách ZH Písek, v kanceláři Ing. Petry Hurtíkové.

20.7.2018      Svaz chovatelů českého teplokrevníka, z. s. sděluje, že celostátní přehlídka 3letých klisen ČT a přehlídka hříbat ČT ročníku 2018 se uskuteční v rámci výstavy Koně v akci v Pardubicích dne 26. 8. 2018 odpoledne.  VÍCE NA ZÁLOŽCE AKCE 2018   


14.6.2018 Odbor živočišných komodit MZe vydal ROZHODNUTÍ, kterým UZNÁVÁ Asociaci svazů chovatelů koní České republiky, z.s. uznaným chovatelským sdružením pro chov koní plemene Český teplokrevník. Bude tedy vykonávat veškeré činnosti spojené s vedením plamenné knihy ČT (změny majitele, zápisy koní,zkoušky výkonnosti, předvýběry hřebců,...)  Svaz chovatelů českého teplokrevníka, z.s. je jejím členem a proto bude jako odborný svaz vykonávat odborné činnosti v souladu se stanovami ASCHK ČR z.s..


05.06.2018 ZÁPIS Z KONFERENCE SCHČT - HUMPOLEC 26.4.2018

31.05.2018 Justice.cz - zveřejněn dokument, ze kterého je patrné, že soudkyně navrhuje vstup Státního zastupitelství k prošetření celé záležitosti insolvence SCHČT, s podezžením, že se jedná o cílenou akci určité skupiny lidí. 

28.5.2018 SOUMRAK SCHČT - článek předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Staňka, CSs.

Na konferenci SCHČT konané 26. dubna delegáti rozhodli, aby se SCHČT vzdal statusu uznaného chovatelského sdružení pro vedení plemenné knihy českého teplokrevníka. Bude tedy nyní na ministerstvu zemědělství, komu vedení této plemenné knihy svěří. Záměr delegátů byl předat vedení plemenné knihy ASCHK, jak tomu bylo již v minulosti. Takové bylo i doporučení delegátů, avšak tímto doporučením ministerstvo není vázáno.........CELÝ ČLÁNEK ZDE

17.5.2018   ZPRÁVA Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍ KOMISE 25.4.2018

16.5.2018 První letošní KMK na Hradišťku již příští týden!

Včera byl VV ČJF schválen dokument Zásady pro soutěže Kriterium mladých koní v roce 2018 a následně hned vložen první termín skokové kvalifikace a rozpis do JIS - koná se již příští týden, 23. května, v Hradišťku u Sadské. Podmínky pro start koní jsou obdobné jako v minulých letech, ale věnujte pozornost přihlášce každého koně do celého seriálu KMK - letos se naskenovaná nebo vyfocená přihláška posílá se na mail: prihlaskykmk@seznam.cz a musí kromě další údajů obsahovat i podpis majitele a číslo hospodářství, na kterém je kůň ustájený, protože letos budou majitelům všech zúčastněných koní místo výher vypláceny finanční příspěvky na cestovní náklady a na mzdu jezdce i ošetřovatele. Tato přihláška musí být zaslána před prvním startem koně v KMK, jednotlivé starty v kvalifikacích se stejně jako každé jiné závody hlásí přes Jezdecký informační systém ČJF. Vyhlašovatelem KMK v letošním roce je Svaz chovatelů koní Kinských.

ZÁSADY KMK 2018

PŘIHLÁŠKA KONĚ DO KMK 2018

25.4.2018 NÁVRH NA ÚPRAVU ŘÁDU PLEMENNÉ KNIHY ČT

17.4.2018 VYJÁDŘENÍ MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ K NÁMITKÁM PROTI ROZHODNUTÍ O NEVYPLACENÍ DOTACÍ ZA ROK 2017 PODANÝM P. KARLEM RŮŽIČKOU t.č. MÍSTOPŘEDSEDOU SCHČT - mezi členy a i mezi veřejností stále z velké části panuje přesvědčení, že je to předsednictvo zapsané ve spolkovém rejstříku, kdo může za nevyplacení dotací za rok 2017 -  výše uvedený dopis ministra p. Růžičkovi objasňuje, že tomu tak není a jasně uvádí skutečnosti, o které ministerstvo svoje rozhodnutí opírá.

26.3.2018 Výzva k úhradě členských příspěvků

Vážení členové SCHČT, dovolujeme si Vám připomenout, že do 31. 3. 2018 je třeba zaplatit členské příspěvky na rok 2018. V letošním roce je dodržení této lhůty obzvlášť důležité vzhledem k insolvenčnímu ohrožení svazu. V této souvislosti je třeba odsoudit doporučení k neplacení těchto členských příspěvků publikované (a nepodepsané) na stránkách www.schct.cz. Tato doména je stále protiprávně ovládána skupinou osob kolem bývalého předsednictva a je provozována soukromou osobou z Prahy, na kterou tuto doménu protiprávně převedl místopředseda předsednictva K. Růžička.

Předsednictvo SCHČT znovu zdůrazňuje, že tato doména není oficiální doménou SCHČT (tou je www.ctsvaz.cz) . Je ovládána osobami, které stav insolvenčního ohrožení svazu samy zavinily svým nezodpovědným hospodařením v loňském roce, kdy až do prosince toto hospodaření fakticky ovládaly, a nedodržením dohod uzavřených na ministerstvu zemědělství.

Kromě toho ono insolvenční ohrožení přímo způsobily osoby spřízněné se samozvaným tzv. jihlavským předsednictvem, které příslušné insolvenční návrhy iniciovaly. Tímto jednáním jen se potvrzuje skutečný zájem osob z tzv. jihlavského předsednictva zlikvidovat SCHČT a zmocnit se dotačních prostředků určených pro chovatele.

Připomínáme, že č. ú. SCHČT, na které je třeba členské příspěvky zasílat, je 2301124604/2010.


26.3.2018 KONTAKTNÍ INFORMACE - KANCELÁŘ SCHČT

Vážení chovatelé, kontaktní osobou SCHČT je nově paní Petra Hurtíková, která je k dispozici na e-mailu predsednictvo@ctsvaz.cz či tel: 774690265 (pevná linka a také mobilní číslo 777319632 jsou nefunkční). V případě jakýchkoliv dotazů se tak na ni neváhejte obracet.
Chápeme, že současná situace ve SCHČT je nepříjemná a nepřehledná, přesto bychom rádi poděkovali za přízeň, kterou koním plemene český teplokrevník vyjadřujete a zachováváte.


9.3.2018 - Dne 22.2.2018 bylo Ministerstvem zemědělství vydáno Rozhodnutí, kterým zamítá rozklad podaný předsedou SCHČT proti zamítnutí poskytnutí dotací za rok 2017. Z rozhodnutí ministerstva jednoznačně vyplývá, že hlavním důvodem pro toto nevyplacení je to, že žádost o dotace byla podepsána místopředsedou K. Růžičkou, který však podle stanoviska ministerstva nebyl oprávněn jednat za SCHČT. Toto jeho jednání vyplývá z jeho velmi svérázného, ale především protiprávního pojetí spolkové demokracie, kdy on a i celé tzv. jihlavské předsednictvo neuznávají volbu JUDr. ing. Jaroslava Staňka, CSc. za předsedu předsednictva SCHČT, jak o tom píší na stránkách www.schct.cz. V důsledku tak chovatelé přišli o dotační prostředky v řádu milionů.

5.3.2018 Zápis z jednání předsednictva - Praha 5.2.2018

5.3.2018 Oznámení o vyloučení místopředsedy předsednictva K. Růžičky st. ze SCHČT

Předsednictvo SCHČT na svém jednání dne 5. 2. 2018 rozhodlo o vyloučení k 28. 2. 2018 místopředsedy předsednictva K. Růžičky st.  pro porušení čl. V, bod a), c) a d) stanov. Bylo tak rozhodnuto především v souvislosti s nevyplacením dotací za rok 2017, kdy ministerstvo zemědělství konstatovalo, že žádosti o ně byly podepsány neoprávněnou osobou, kterou je K. Růžička. SCHČT tak vznikla škoda velkého rozsahu, která vedla k ekonomickému ohrožení jeho existence. Důvodem vyloučení byly i další svévolné kroky místopředsedy K. Růžičky, které svaz poškodily (např. odklonění došlé pošty ze sídla SCHČT na neznámé místo v Praze, převedení domény svazu na soukromou osobu, zřízení nového účtu svazu bez vědomí a souhlasu předsednictva a převod velké částky peněz svazu na tento účet a další).

Pro dokreslení vztahu místopředsedy Růžičky k ostatním členům předsednictva přikládáme jeho reakci na pozvánku na jednání svazu. (email K. Růžičky z 4. 2. 2018) REAKCE P. RŮŽIČKY NA POZVÁNKU K JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA SCHČT

2.3.2018 ZMĚNA MAJITELE - z důvodu zlepšení dostupnosti této služby chovatelům, se předsednictvo rozhodlo umožnit provádění změn majitele kromě kanceláře SCHČT také inspektorům v terénu.

26.2. 2018 Insolvenční návrh zamítnut - Krajský soud v ĆB na svém jednání dne 26. 2. 2018 zamítl insolvenční návrh ing. Holíka na SCHČT. Písemné vyhotovení rozhodnutí bude k dispozici do 14 dnů. Při této příležitosti se soudkyně podivovala nad tím, že na stránkách svazu jsou výzvy funkcionářů SCHČT k tomu, aby věřitelé přihlašovali své pohledávky vůči svazu. Ano, toto jednání je opravdu pro nezainteresované osoby nepochopitelné. Ne však pro ty, kteří tyto osoby znají. JUDr. ing. Jaroslav Staněk, CSc.

23.2. 2018 Činnost sekretariátu SCHČT:

Sdělujeme chovatelům, že bylo ukončeno zapojení ing. Králové v sekretariátu SCHČT. Zůstalo po ní několik desítek nevyřízených průkazů koní, které nyní sekretariát zpracovává. Žádáme proto dotčené chovatele o trpělivost.

Informace k hrazení členských příspěvků:

Upozorňujeme členy SCHČT, že dle stanov je třeba uhradit členský příspěvek za r. 2018 ve výši 600 Kč (500 Kč SCHČT, 100 Kč ASCHK) nejpozději do 31. 3. 2018. Kdo příspěvek neuhradil na OČS v hotovosti, může ho uhradit buď složenkou na adresu:

Svaz chovatelů českého teplokrevníka, z. s., U hřebčince 479, 397 01 Písek,

nebo bankovním převodem na č. ú. 2301124604/2010. Jako variabilní symbol uveďte datum narození bez teček (např. v případě data narození 1. 2. 1960 bude mít VS podobu 01021960) u fyzických osob nebo IČ u právnických osob. Do zprávy pro příjemce pak uveďte své jméno nebo název. Děkujeme.

ČLENOVÉ SCHČT PODALI NA ÚČS STŘEDOČESKÉ OBLASTI NÁVRH NA ŘEŠENÍ STAVU INSOLVENCE BEZ PŘEDÁNÍ VEDENÍ PLEMENNÉ KNIHY DO RUKOU ASCHK ČR - KOMPLETNÍ ZNĚNÍ ZDE

V NEJBLIŽŠÍCH DNECH PROBĚHNOU OBLASTNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE, BLIŽŠÍ INFORMACE PODAJÍ GARANTI OBLASTÍ, KTEŘÍ JE SVOLÁVAJÍ

INSOLVENCE SCHČT - V POSLEDNÍCH TÝDNECH SE VEDENÍ SCHČT INTENZIVNĚ SNAŽÍ ZAJISTIT BUDOUCNOST SVAZU, JEDNOU Z VARIANT JAK SITUACI ŘEŠIT, POKUD BY SE NEPODAŘILO INSOLVENCI ODVRÁTIT A SVAZ BY MĚL PRO BUDOUCÍ OBDOBÍ ZŮSTAT BEZ PODPORY MZE JE PŘEDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K VEDENÍ PLEMENNÉ KNIHY ASCHK ČR. PROTO VEDENÍ SCHČT SPOLU S ASCHK ČR VYPRACOVALI MEMORANDUM O SPOLEČNÉM POSTUPU PŘI STABILIZACI SITUACE V SCHČT - CELÉ ZNĚNÍ ZDE

13. 2. NOVÉ INFORMACE Z KANCELÁŘE SCHČT:

Upozorňujeme chovatele, že ing. R. Klos bude ve dnech 16. 2. až 30. 3. 2018 čerpat řádnou dovolenou. Po tuto dobu budou jeho agendu zabezpečovat pracovníci firmy Equiservis Konsulent, sro., a to následovně:

1. Východočeská oblast - ing. O. Vondrouš - tel. 777953637 , 2. Severomoravská oblast - ing. P. Rydval - tel. 608861516, 3. Jihomoravská oblast - ing. Procházka - tel. 776264490

 • v únoru byla rozvázána DPP s ing. B. Královou
 • od února je tajemnicí svazu ing. Petra Hurtíková, tel. 774 690 265, mail predsednictvo@ctsvaz.cz
 • doména www.schct.cz není dočasně oficiální doménou SCHČT. Totéž mail info@schct.cz

11.2.2018 článek JUDr. Ing. Jaroslava Staňka, CSc.  Podle skutků poznáte je...

Skupina bývalých funkcionářů déle než rok protiprávně ovládala SCHČT, přestože k tomu neměla žádný mandát. Nakládali s prostředky svazu i ke svému prospěchu a tvářili se, že jim jde o zájmy chovatelů. Přitom jim bylo jasné, že své pozice dlouhodobě neudrží. Ale protože se nechtěli vzdát výhod, a to především majetkového prospěchu, který jim z SCHČT plynul, vymysleli zajímavé řešení. Založili si k 1. 8. 2017 nový spolek Svaz chovatelů českého teplokrevného koně a za cíl si dali totéž, co bylo cílem SCHČT. Tedy jedná se o spolek zcela konkurenční vůči SCHČT. Aby se však dostali k dotačním prostředkům, které dosud čerpal SCHČT, museli se usilovat o získání statutu uznaného chovatelského sdružení (UCHS). A protože statut UCHS pro plemennou knihu ČT již byl obsazen SCHČT, jedinou cestou, jak toho dosáhnout, bylo dostat SCHČT do insolvence. A tomuto cíli podřídili své úsilí. A tak vidíme, že zatímco současné vedení SCHČT se snažilo s představiteli ministerstva zemědělství v srpnu 2017 najít řešení, které by stabilizovalo situaci ve svazu, tito bývalí představitelé se také farizejsky tvářili, že i oni usilují o tuto stabilizaci. Přitom ve skutečnosti jim šlo o přesný opak................

CELÝ DOKUMENT KE STAŽENÍ ZDE


2. 2. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA - ke stažení zde  


28. 1. INSOLVENČNÍ NÁVRH SCHČT - vysvětlení k posledním událostem, vyjádření k insolvenčnímu návrhu, články předsedy JUDr. Ing. J. Staňka KE STAŽENÍ ZDE

UPOZORNĚNÍ PRO CHOVATELE - jediným účtem SCHČT je od 7.2.2018 účet 2301124604/2010 (FIO Banka)


25.12. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA - ke stažení zde


21.12. - REAKCE PŘEDSEDY SCHČT NA TISKOVOU ZPRÁVU ZVEŘEJNĚNOU NA SCHCT.CZ - ZDE

15.12. - ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE - ZDE

5.12. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA - ke stažení ZDE30.11.2017 - ROZHODNUTÍ MZE O NEPŘIDĚLENÍ DOTACÍ PRO SCHČT ZA ROK 2017

8. 11. 2017 - ROZHODČÍ KOMISE REAGOVALA NA SPEKULACE P. V. BOUŠKOVÉ ZVEŘEJNĚNÉ NA SCHCT.CZ -NÁZORY A KOMENTÁŘE

25. 10. 2017 - MZE si vyžádalo doplnění podaných žádostí na dotační programy 2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat a 9.A.a. Speciální poradenství pro živočišnou výrobu pro rok 2017 - 25.10.2017 byly požadované informace poskytnuty JUDr. Staňkem


ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2019


Vážení chovatelé s novým rokem bychom Vás rádi požádali o zaplacení členského příspěvku.
Jeho výše zůstává stejná jako v minulých letech - t.j. 500,- Kč příspěvek svazu a 100,- Kč pro ASCHK (bude Vám zasílám chovatelský časopis KONĚ a budete moci uplatňovat slevy dle sazebníku ASCHK )
Příspěvek je možno uhradit do konce března v hotovosti v kanceláři svazu nebo garantům oblastí např. na členských schůzích nebo převodem na účet u FIO banky č.ú.: 2301124604/2010 - jako variabilní symbol uveďte datum svého narození a do poznámky své jméno.
PRO TY Z VÁS KTEŘÍ BY SE RÁDI STALY ČLENY SCHČT - ZDE JE PŘIHLÁŠKA, KTEROU JE TŘEBA ZASLAT DO KANCELÁŘE SCHČT V PÍSKU. DĚKUJEME ZA VAŠI PŘÍZEŇ. PŘEDSEDNICTVO SCHČT

Podle skutků poznáte je..

.
Skupina bývalých funkcionářů déle než rok protiprávně ovládala SCHČT, přestože k tomu neměla žádný mandát. Nakládali s prostředky svazu i ke svému prospěchu a tvářili se, že jim jde o zájmy chovatelů. Přitom jim bylo jasné, že své pozice dlouhodobě neudrží. Ale protože se nechtěli vzdát výhod, a to především majetkového prospěchu, který jim z SCHČT plynul, vymysleli zajímavé řešení. Založili si k 1. 8. 2017 nový spolek Svaz chovatelů českého teplokrevného koně a za cíl si dali totéž, co bylo cílem SCHČT. Tedy jedná se o spolek zcela konkurenční vůči SCHČT. Aby se však dostali k dotačním prostředkům, které dosud čerpal SCHČT, museli se usilovat o získání statutu uznaného chovatelského sdružení (UCHS). A protože statut UCHS pro plemennou knihu ČT již byl obsazen SCHČT, jedinou cestou, jak toho dosáhnout, bylo dostat SCHČT do insolvence. A tomuto cíli podřídili své úsilí. A tak vidíme, že zatímco současné vedení SCHČT se snažilo s představiteli ministerstva zemědělství v srpnu 2017 najít řešení, které by stabilizovalo situaci ve svazu, tito bývalí představitelé se také farizejsky tvářili, že i oni usilují o tuto stabilizaci. Přitom ve skutečnosti jim šlo o přesný opak......................................

CELÝ DOKUMENT KE STAŽENÍ ZDE 11. 2. 2018 JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

UPOZORNĚNÍ:
Upozorňujeme chovatele a další partnery, že k 7. 2. 2018 končí platnost účtu SCHČT č.127 470 013/0300 a 251 256 246/0300 u ČSOB. Prosíme, aby platby ve prospěch SCHČT byly nadále zasílány na č. ú 2301124604/2010 u Fio banky.

VYJÁDŘENÍ K INSOLVENČNÍMU NÁVRHU Dne 25.1.2018 zaslal JUDr. Ing. J. Staněk Krajskému soudu vyjádření Svazu chovatelů českého teplokrevníka k insolvenčnímu návrhu podanému bývalým inspektorem chovu koní Ing. J. Holíkem. CELÝ DOKUMENT NALEZNETE ZDE
Průvodním jevem je nehoráznost
Žijeme v době, ve které všechny tradiční hodnoty zplaněly. Hodnota cti, pravdy, lásky apod. Dokonce i věci se přestaly nazývat pravými jmény. Ti, kteří dávají úplatky, se nenazývají úplatkáři, ale lobbisté, ti, kteří přijímají úplatky, se nazývají konsultanti a dokonce ani milenci se již nenazývají milenci, ale sexuální partneři.
Žijeme v době, kdy nic není hanba. Již neplatí stará právnická zásada, že „čemu nebrání právo, tomu brání stud“. Průvodním jevem se stala nehoráznost, kdy účel světí prostředky.
A to, co platí v celé společnosti, se nevyhnulo ani naší chovatelské obci. Vidíme, že již téměř dva roky trvá stav, kdy bývalí funkcionáři SCHČT nepředali agendu svazu nově zvolenému vedení. To by ještě před několika lety bylo zcela nepředstavitelné, neboť je to v naprostém rozporu s demokratickým charakterem spolku. A především je to nehorázné..................................
CELÝ ČLÁNEK ZDE
VYSVĚTLUJÍCÍ KOMENTÁŘ K POSLEDNÍMU VÝVOJI VE SVAZU NALEZNETE ZDE
Novoroční poselství předsedy SCHČT

Vážení chovatelé,
na prahu nového roku 2018 Vám přeji pevné zdraví, pracovní a osobní pohodu a chovatelské úspěchy. Rok 2018 nebude pro SCHČT snadný. Nepřiznané dotace za rok 2017 a neuvážené závazky, které na svaz uvalilo tzv. jihlavské předsednictvo a které posvětil místopředseda svazu K. Růžička, dostaly svaz do složité ekonomické situace. Její zvládnutí bude záležet na dalším vývoji jednání s ministerstvem zemědělství a úsporných opatřeních pro další chod svazu nezbytných.
Vím, že řada z Vás je nemile zaskočena faktem nevyplacení dotací. S těmito penězi jste počítali a také si je zasloužili. Bohužel, déle než rok se vlekoucí zdánlivě nejednoznačná situace v otázce statutárního orgánu svazu uměle vytvářená členy bývalého vedení a i některými členy stávajícího předsednictva měla za následek stav, na který doplácíme všichni.

Jistě si řada z Vás říká, že by bylo lépe, kdyby zůstalo vše při starém, i když nám to nevyhovovalo. Ale alespoň peníze byly a akce se konaly. Ano, ale demokratický charakter spolku byl zcela potlačen. Členská základna byla předsednictvem odsunuta do role jakéhosi pozorovatele toho, co předsednictvo koná, a mohla to jen po straně kritizovat. Ale proto jsme se přece do SCHČT nesdružili! Sdružili jsme se proto, abychom měli vliv na chod společných věcí na principu občanské angažovanosti. Proto také plemenářský zákon přenesl výkon státní správy ve věci plemenitby hospodářských zvířat na uznaná chovatelská sdružení, kterými jsou spolky. A ty jsou zde k provedení práva spolčovacího jako základního lidského práva tzv. 2. generace. Toto právo vybojovali naši předkové již před více než 200 lety. Tak se ho nyní nevzdávejme a usilujme se o jeho demokratickou realizaci!

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.
Po zveřejnění nepříjemné zprávy o definitivním zamítnutí všech žádostí o dotace z MZe byla "jihlavským předsednictvem" zveřejněna tisková zpráva, která měla chovatelům celou situaci objasnit. Vzhledem k tomu, že s uvedenými skutečnostmi nelze souhlasit, přinášíme reakci předsedy SCHČT JUDr. Ing. Jaroslava Staňka, CSc.
Celý text naleznete ZDE
Žádáme držitele plemenných hřebců, kteří mají zájem o jejich působení v PK ČT v r. 2018, aby zaslali do 10. 1. 2018 na adresu SCHČT vyplněný formulář žádosti o prodloužení výběru na r. 2018.
formulář ZDE
Vážení chovatelé,
sdělujeme Vám, že z rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR ze dne 27. 11. 2017 nebudou pro rok 2017 přiznány Svazu chovatelů českého teplokrevníka dotace na veškeré dotační tituly.

K tomuto závěru došlo ministerstvo vzhledem ke zmaření jeho iniciativy ve věci vyjasnění vedení svazu předsedou předsednictva K. Růžičkou st., který svévolně a protiprávně zrušil ministerstvem iniciovanou volební konferenci svazu. Uskutečnění této konference bylo odsouhlaseno na společném jednání zástupců ministerstva, předsednictva SCHČT a i skupiny bývalých členů předsednictva kolem někdejšího předsedy M. Perníčka, která v rozporu s vůlí členské základny vyjádřenou usneseními konferencí SCHČT konanými v roce 2016 a 2017 odmítla předat novému vedení agendu svazu. Chovatelé mohou tedy „poděkovat“ těmto bývalým funkcionářům a i těm z nich, kteří jsou členy i stávajícího předsednictva, avšak jeho činnost bojkotují. Především však K. Růžičkovi st.

Současné předsednictvo koná další kroky ke zvrácení tohoto stavu, avšak jejich výsledek je zatím nejistý.

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc., v. r.
předseda
ZRUŠENÍ KONFERENCE SCHČT 6.10.2017 JIHLAVA Vážení přátelé,

vzhledem k problémům v místě konání chystané konference SCHČT 6. 10. 2017 a vzhledem k tomu, že je pravděpodobné, že některé oblasti se v důsledku neúčasti zástupců MZe nedostaví na oblastní členské schůze ten den konané, odvolávám tímto zprávu ze včerejšího dne ohledně konání konference v Jihlavě dne 6. 10. 2017.
O nastalé situaci bude předsednictvo SCHČT v nejbližších dnech jednat se záměrem oficiálně informovat ministra zemědělství o stavu v SCHČT a o návrzích řešení.
Děkuji všem, kteří jste se osobně angažovali v přípravě jihlavské konference a s ní spojených oblastních členských schůzí, které místopředseda Růžička svévolně a protiprávně zrušil. O dalších krocích vedení SCHČT budete informováni.

S pozdravem JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.
volební program schčt
JEDNÁNÍ NA MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ 2.8.2017

Ve středu 2. 8. 2018 proběhla na půdě Ministerstva zemědělství schůzka členů předsednictva s "protistranou" ve sporu o vedení SCHČT. Schůzku inicioval a role mediátora se ujal náměstek ministra zemědělství Ing. Jiří Šír. Cílem schůzky bylo dovést obě strany ke smírnému řešení, které by neohrozilo čerpání dotačních prostředků z MZe. Po čtyřhodinovém jednání bylo nakonec nalezeno řešení, které obě strany akceptovaly, a to v co nejbližší době svolat mimořádné volby, které proběhnou v jeden den podle stanov schválených na konferenci v Humpolci 31.5. 2017 a které ustanoví nové předsednictvo s nezpochybnitelým mandátem k vedení svazu. Nepodařilo se však dosáhnout ukončení soudních sporů - právní zástupce Mgr. Chamrád tlumočil požadavek členů SCHČT, kteří žaloby na svaz podali a které ve sporech zastupuje, žaloby nestahovat, pouze přerušit řízení ve věci nových stanov.Ministerstvo zemědělství požadovalo uskutečnění mimořádné konference v co nejbližším termínu, v každém případě však ještě do konce letošního roku ("jihlavští" původně navrhovali volby odložit na rok 2018). Jedině nové volby, které budou svolány předsednictvem řádně zapsaným ve spolkovém rejstříku (JUDr. Staněk není ještě zapsán, proto tedy volby svolává p. Růžička,který byl k tomu předsednictvem pověřen) podle názoru ministerstva zaručí bezproblémovou výplatu dotací za rok 2017. Upozornilo také na to, že v případě jakýchkoli problémů vzniklých z nadále běžících soudních sporů podaných členy bývalého předsednictva nedostane svaz od Ministerstva žádné finanční prostředky. Jinak řečeno, že pokud už se rozhodli nechat své žaloby běžet a soud jim vyhoví, musí počítat stím, že peníze nebudou vyplaceny. Další otázkou, která byla řešena bylo podle jakých stanov bude nová volba vedena. Nové stanovy, které jsou také zveřejněné pod článkem již nepočítají s tzv. automatickými delegáty ( odstraní se tak riziko fiktivních převodů koní v majetku a účelového, krátkodobého vytváření nových automatických delegátů) a také odpadají zemské schůze. Volby v jednom dni maximálně zkrátí čas potřebný k získání nového předsednictva. Tento postup je kompromisem, který by neměl být zpochybněn.

KOMPLETNÍ ZNĚNÍ USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZDE
DALŠÍ PŘÍTOMNÍ NA SCHŮZCE 2.8.2017

KONEČNÉ ZNĚNÍ STANOV SCHČT SCHVÁLENÝCH KONFERENCÍ V HUMPOLCI 31.5.2017
Nový předseda SCHČT: JUDr. ing. Jaroslav Staněk, Csc.

Svaz chovatelů českého teplokrevníka, z.s. má za sebou letošní oblastní a územní schůze a také Konferenci, která zvolila nového předsedu. Tím se v jednoznačné volbě stal JUDr. ing. Jaroslav Staněk, Csc.


DNE 10.7.2017 KRAJSKÝ SOUD V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH VYHOVĚL ŽÁDOSTI O JEHO ZÁPIS DO SPOLKOVÉHO REJSTŘÍKU

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. (*1952) je svým profesním zaměřením manažer (vykonával funkci generálního ředitele lázní, ředitele nemocnice, ředitele Ligy proti rakovině, ředitele podniku potravinářského obchodu, ředitele mezinárodního institutu, předsedy správní rady kasina a další) a akademický pracovník (vedoucí katedry práva, prorektor).
Celoživotně se zájmově věnuje jezdectví a chovu koní a v těchto oblastech se také funkcionářsky angažuje. V jezdectví se specializoval na soutěže všestrannosti (soutěžil na úrovni st. TT), je mezinárodním technickým delegátem (mluví několika cizími jazyky), který je k výkonu této funkce zván do zahraničí (Austrálie, Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Maďarsko), rozhodčím a trenérem (jako trenér připravil několik mistrů republiky ve všestrannosti a i koně do skoku st. T). Významně se angažoval v organizaci mezinárodních závodů, a to ve funkci ředitele závodů v rámci několika ročníků mistrovství republiky ve všestrannosti v Humpolci či mezinárodních skokových závodů v Poděbradech.
Je i úspěšným chovatelem. Z jeho chovu pochází např. valach Cortéz (Carlos – po Lomikar) –šampion 4letých a 5letých ve všestrannosti, klisna Liturgie (Faraday – po Koh-i-noor) – obsadila 3. místo (za valachy) ve finále KMK 6letých ve všestrannosti, klisna Zarja (Drosselklang II – po Dietward I) – 2. místo ve finále KMK 4letých klisen. Byla také šampionkou ročků. Tři jeho klisny byly finalistkami přehlídky 3letých klisen.
Je autorem několika odborných knih z ekonomické a právní oblasti a dále je autorem knihy Plemenní hřebci 1990 – 2010, která mapuje chov sportovních koní v ČR v uvedených letech, a je tak cenným chovatelským dokumentem. Dále je autorem mnoha odborných článků týkajících se právních a ekonomických aspektů chovu koní a jezdeckého sportu, spolkového života a i hipologické problematiky.

Ve středu 31.5.2017 se v zasedací místnosti České zemědělské akademie v Humpolci uskutečnila KONFERENCE SCHČT 2017.
Zúčastnilo se jí 60 z 94 pozvaných delegátů, tj. 63,8 %, kteří podle avizovaného programu zvolili novým předsedou Svazu chovatelů českého teplokrevníka. z.s. (místo MVDr.Vítů, který na svou funkci rezignoval) JUDr.Ing.Jaroslava Staňka, CSc. Konference taktéž potvrdila a podporuje členy předsednictva v jejich funkcích.

Vzhledem k tomu, že JUDr.Staněk byl zvolen předsedou SCHČT, vyvstala potřeba dovolit místo něj člena (předsedu) do rozhodčí komise. Konference zvolila na ÚČS Čechy navrženého pana Aleka Pejose.
Dalším důležitým bodem programu bylo schválení nového znění stanov SCHČT. Jejich konečná podoba vznikala postupně, všichni členové SCHČT měli možnost jejich navržené znění připomínkovat a mnozí toho také využili. Delegáti konference schválili nové znění stanov poměrem 56:4 hlasů.
Vzhledem k tomu, že předsednictvo SCHČT nemá stále přístup k účetním dokladům, poště, a taktéž k bankovním účtům nebylo možné přednést zprávy o hospodaření, zprávy o činnosti a ani plán činnosti na rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2017.
V diskusi pak delegáti otevřeli několik zásadních témat, např. nesouhlas s podobou letošního ročníku KMK, problémy s fungováním kanceláře SCHČT při vydávání průkazů koní, zajímali se aktuální situaci ve svazu a taktéž o jeho fungování v budoucnu .
Konference taktéž potvrdila a vyjádřila podporu členům předsednictva zapsaným ve Spolkovém rejstříku a členům všech orgánů spolku v jejich funkcích.

PŘEDSEDNICTVO SCHČT DĚKUJE VŠEM CHOVATELŮM, KTEŘÍ VĚNOVALI SVŮJ ČAS SVAZOVÝM ZÁLEŽITOSTEM A ZÚČASTNILI SE OBLASTNÍCH I ÚZEMNÍCH SCHŮZÍ VČETNĚ KONFERENCE ZA PODPORU, KTEROU MU TÍM VYJÁDŘILI.
 • Oblastní i mimořádné územní členské schůze SCHČT již kompletně proběhly, V ZÁLOŽCE VOLBY NALEZNETE I TERMÍN A PROGRAM KONFERENCE
 • pro elektronickou korespondenci funguje nový email predsednictvo@ctsvaz.cz
 • členské příspěvky na rok 2017 bylo možno uhradit (do 31.3.2017) hotově garantům na oblastních schůzích, popřípadě na oficiální účet Svazu chovatelů českého teplokrevníka, z.s. č.ú.: 2301124604/2010, jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. NA TENTO EMAIL JE MOŽNÉ HRADIT FAKTURY VYSTAVENÉ SVAZEM ZA VEŠKERÉ POSKYTOVANÉ SLUŽBY. k 10.4.2017 bude na e-mail: info@schct.cz zaslán souhrnný seznam všech platících členů a bude též převeden poplatek ASCHK ČR na časopis KONĚ za členy, kteří uhradili 100,- Kč prostřednictvím SCHČT.

USNESENÍ VRCHNÍHO SOUDU O ZASTUPOVÁNÍSPOLKU PRAVOMOCNÉ, NÁVRH NA PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ ZAMÍTNUT

Dne 6.4.2017 Krajský soud v Českých Budějovicích vydal zamítavé rozhodnutí ve věci předběžného opatření, jímž by soud určil, že za Svaz chovatelů do doby pravomocného rozhodnutí ve věci jedná předsednictvo ve složení: člen předsednictva Ing. Jana Kreidlová, člen předsednictva Ing. Rostislav Zich, člen předsednictva Zdeněk Hrnčíř, člen předsednictva Jan Chýle, člen předsednictva Ing. Jaroslav Malý a dále určení, že jménem předsednictva jedná a podepisuje pověřený člen předsednictva.

Tyto dva body byly soudem zamítnuty z důvodu: Návrhem se nelze domáhat věcné úpravy poměrů ve spolku (stanovit předsednictvo spolku) a tím předjímat rozhodnutí ve věci podané žaloby na neplatnost usnesení Konference ze dne 29.6.2016. TO VE STRUČNOSTI ZNAMENÁ, ŽE TENTO POŽADAVEK JDE PODLE SOUDU NAD RÁMEC PŘEDBĚŽNÉHO OPATŘENÍ A KDYBY MU VYHOVĚL, VLASTNĚ BY TÍM ROZHODL VĚC, KTEROU TEPRVE BUDE ŘEŠIT JINÝ SOUD, A TO V RÁMCI ŽALOBY NA NEPLATNOST HUMPOLECKÉ KONFERENCE.

Proto tedy upřesnění informací podávaných z různých stran – v této situaci je velice důležité pravomocné aktuální usnesení Vrchního soudu v Praze č.j.14 Cmo 491/2016 , ze dne 28.2.2017, podle kterého, citujeme: „Další nastolenou otázkou je, zda člen předsednictva Ing. Rostislav Zich byl oprávněn udělit za Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. plnou moc advokátovi JUDr. Ondřeji Veselému opravňující jej k podání odvolání. Na tuto otázku lze odpovědět kladně, neboť to plyne ze zapsaného způsobu jednání, vyplývajícímu ze stanov přijatých na celostátní konferenci delegátů SCHČT konané dne 27.5.2015 (č.l. 83 a 87 spisu), i ze zápisu ze zasedání předsednictva SCHČT ze dne 4.8.2016 (č.l. 161 spisu), podle něhož je Ing. Rostislav Zich členem pověřeným předsednictvem dočasným zastupováním a řízením spolku.“

Z uvedeného tedy jednoznačně vyplývá, že Ing. Zich je oprávněn zastupovat svaz navenek na základě pověření předsednictva z Velkého Rybníka ze dne 4.8.2016. Předběžné opatření se díky tomuto rozhodnutí Vrchního soudu Praha stalo bezpředmětným a z tohoto důvodu nebude podáváno ani odvolání.
V tuto chvíli je totiž pravomocným rozhodnutím soudu rozhodnuto, kdo může zastupovat spolek navenek za situace, kdy zájmy K. Růžičky jsou v rozporu se zájmy spolku
.
USNESENÍ VRCHNÍHO SOUDU - ZASTUPOVÁNÍ SPOLKU
USNESENÍ VRCHNÍHO SOUDU - ZASTUPOVÁNÍ SPOLKU 2
USNESENÍ VRCHNÍHO SOUDU - ZASTUPOVÁNÍ SPOLKU 3
USNESENÍ VRCHNÍHO SOUDU - ZASTUPOVÁNÍ SPOLKU 4
Dne 15.3.2017 byla účetní SCHČT a zároveň také členům bývalého předsednictva odeslána výzva k předání veškeré odcizené agendy svazu a upozornění k daňovému přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2016

CELÁ KORESPONDENCE, KTERÁ NÁSLEDOVALA:
- odpověď Mgr. Chamráda
- reakce předsednictva
PRAVDIVÉ INFORMACE O SOUDNÍCH ŘÍZENÍCH A NÁVRH NA KOMPROMISNÍ ŘEŠENÍ

Vzhledem k tomu, že bývalé vedení SCHČT, pod kuratelou expředsedy Miloslava Perníčka, neustále zveřejňuje dezinformace o probíhajících soudních řízeních a jejich výsledcích, dovolujeme si členům SCHČT předložit stručný sumář probíhajících sporů, kde již soudy vydaly nějaké rozhodnutí - ZDE KE STAŽENÍ:

S ohledem na komplikovanost celé záležitosti a skutečnost, že situace neprospívá zejména členům SCHČT, tedy chovatelům plemene český teplokrevník, se předsednictvo SCHČT pokouší uzavřít dohodu s bývalým předsednictvem, která by vedla k ukončení sporů a navrácení se k plné práci SCHČT ve prospěch jeho členů.
Návrh bývalého předsednictva, aby výsledkem kompromisu bylo převzetí výsledků konference v Jihlavě ze dne 7.12.2016, která proběhla zcela v rozporu se stanovami a zákonem za přímé fyzické účasti pouhých 60 členů SCHČT, je pro předsednictvo samozřejmě zcela nepřijatelný.
Současné předsednictvo SCHČT proto dnes nabídlo bývalým členům předsednictva řešení, podle kterého by na obou mimořádných územních členských schůzích, konaných v jeden den za účasti právních zástupců (JUDr.Veselý na ÚČS Morava a Mgr.Chamrád na ÚČS Čechy) a členů kontrolní komise, ve stejnou hodinu VŠICHNI členové předsednictva (Ing.Zich, MVDr.Lysák, K.Růžička st., J.Kincl st., Ing.Kreidlová, Ing.Malý, Z.Hrnčíř, J.Chýle) předali rezignaci a byli by zvoleni noví členové předsednictva SCHČT společně s návrhy na předsedu, místopředsedu a 9.člena předsednictva, jejichž volba by proběhla na mimořádné celostátní konferenci.
Tento kompromisní návrh, který by umožnil zcela novou volbu předsednictva v rámci připravovaných mimořádných územních členských schůzí a mimořádné konference, byl bývalým předsednictvem (ústně) odmítnut.
PROHLÁŠENÍ K NOVÉMU WEBU SVAZU CHOVATELŮ ČESKÉHO TEPLOKREVNÍKA

ke stažení v ZDE

SOUDNÍ JEDNÁNÍ

 • Rejstříkový soud v ČB zapsal výsledky celostátní konference z Humpolce ze dne 29.6.2016 do spolkového rejstříku. Odvolání bývalého předsednictva bylo odmítnuto a zápis je tak pravomocný
 • Dne 28.2.2017 řešil Vrchní soud v Praze změnu zápisu SCHČT ve spolkovém rejstříku, která byla požadována p. K. Růžičkou a týkala se způsobu jednání za svaz. Při svém rozhodování se musel vypořádat s několika zásadními otázkami a ve svém rozhodnutí potvrdil stávající znění zápisu, které odpovídá platným stanovám, t.j., že svaz jedná prostřednictvím statutárního orgánu, kterým je předsednictvo a Ing. R. Zicha, který byl vzhledem k situaci pověřen předsednictvem k jednání za svaz, potvrdil v této funkci, dále došlo pouze k výmazu zápisu MVDr. Vítů, který odstoupil z pozice předsedy SCHČT, z rejstříku, ale ostatní návrhy byly zamítnuty. Rozhodnutí je pravomocné . CELÉ ZNĚNÍ USNESENÍ ZDE
 • Dne 24.1.2017 Rejstříkový soud v ČB odmítl zapsat do rejstříku výsledky konference v Jihlavě ze dne 7.12.2016, která byla svolána p. Růžičkou, pro její rozpor se stanovami a zákonem. Rozhodnutí není pravomocné, protože se bývalé předsednictvo odvolalo.
 • Krajský soud v ČB rozhodl o neplatnosti Územní schůze Čechy ve Zduchovicích. Rozhodnutí dosud nebylo písemně doručeno, natož, aby bylo pravomocné. Předsednictvo SCHČT se na svém zasedání dne 23.3.2017 dohodlo na podání odvolání proti tomuto rozhodnutí pro jeho zřejmý rozpor se zákonem. Pravomocný výsledek sporu bývalého ředsednictva se SCHČT se tak dá očekávat na podzim tohoto roku. Absurdním výsledkem sporu, v případě úspěchu žaloby bývalého předsednictva, by byla neplatnost konference v Humpolci 29.6.2016 (tu bývalé předsednictvo rovněž napadlo žalobou, která však dosud nebyla soudem projednána), což by znamenalo, že p. Růžička nebyl zvolen místopředsedou SCHČT a nemá žádné oprávnění jménem SCHČT jednat. A zde škody způsobené činností „místopředsedy“ K.Růžičky se vyšplhají do statisíců. Jedinými řádně zvolenými členy předsednictva by pak byli pánové Ing.Zich, J.Kincl a MVDr.Lysák a bylo by tedy nutné svolat nové územní schůze a konferenci pro dovolbu předsednictva.
 • S ohledem na komplikovanost celé záležitosti a skutečnost, že situace neprospívá zejména členům SCHČT, tedy chovatelům plemene český teplokrevník, se předsednictvo SCHČT pokoušelo uzavřít dohodu s bývalým předsednictvem, která by vedla k ukončení sporů a navrácení se k plné práci SCHČT ve prospěch jeho členů. Tato dohoda však byla členy bývalého předsednictva odmítnuta. Návrh bývalého předsednictva, aby výsledkem kompromisu bylo převzetí výsledků konference v Jihlavě ze dne 7.12.2016, která proběhla zcela v rozporu se stanovami a zákonem za přímé fyzické účasti pouhých 60 členů SCHČT, je pro předsednictvo samozřejmě zcela nepřijatelný. Současné předsednictvo SCHČT proto nabídlo bývalým členům předsednictva řešení, podle kterého by na obou mimořádných územních členských schůzích, konaných v jeden den za účasti právních zástupců (JUDr.Veselý na ÚČS Morava a Mgr.Chamrád na ÚČS Čechy) a členů kontrolní komise, ve stejnou hodinu VŠICHNI členové předsednictva (Ing.Zich, MVDr.Lysák, K.Růžička st., J.Kincl st., Ing.Kreidlová, Ing.Malý, Z.Hrnčíř, J.Chýle) předali rezignaci a byli by zvoleni noví členové předsednictva SCHČT společně s návrhy na předsedu, místopředsedu a 9.člena předsednictva, jejichž volba by proběhla na mimořádné celostátní konferenci. Odpověď na tento kompromisní návrh, který by umožnil zcela novou volbu předsednictva v rámci připravovaných mimořádných územních členských schůzí a mimořádné konference, již současné předsednictvo (i když pouze ústně) obdrželo – byl jednoznačně zamítnut bývalým předsednictvem. V Písku,
  • Vážení chovatelé,

   jistě i Vy se znepokojením sledujete vývoj v SCHČT, kdy se někteří členové bývalého předsednictva s dnes již dávno zaniklým mandátem snaží všemi prostředky udržet u zdroje příjmů, který pro ně jako pro funkcionáře majetek SCHČT představoval, a díky ignorování jak práva, tak vůle většiny chovatelů nadále představuje. Přístup k tomuto majetku a především další jeho zdroj si chtějí zajistit výběrem členských příspěvků za rok 2017 jejich směrováním na účet SCHČT, ke kterému však mají zcela protiprávně i nadále přístup a který, stejně jako ostatní majetek a agendu svazu, dosud orgánům zvoleným v loňském roce nepředali.
   I když jsme si vědomi pro většinu z Vás zcela nepochopitelné situace, kdy řádně zvolené orgány ještě ani po více než půl roce od svého zvolení nemají přístup k agendě a prostředkům SCHČT, chci Vás ubezpečit, že vynakládáme všechny legální právní kroky ke změně tohoto závadného stavu. Sami však jistě víte, jak obtížné je u nás vymožení práva a jak zdlouhavě soudy pracují. Proto Vás naléhavě žádáme, abyste členské příspěvky za rok 2017 neposílali na č. ú. 12747013/0300, který je sice oficiálním účtem SCHČT, avšak legální orgány svazu k němu nemají přístup. K zasílání příspěvků na tento účet jste byli vyzváni dopisem z 2. 2. 2017 s anonymním podpisem „Předsednictvo SCHČT“.
   Vzhledem k nutnosti zajistit finančními prostředky alespoň minimálně nezbytný chod svazu, zřídilo předsednictvo do vyřešení této situace nový účet svazu č. 2301124604/2010. Prosíme, abyste členské příspěvky zasílali na tento účet, případně je platili v hotovosti garantům na oblastních schůzích. Umožníte tak snazší fungování řádných orgánů svazu a zmenšíte zdroje, se kterými dosud protiprávně nakládají někteří členové bývalého předsednictva.
   Omlouváme se všem členům za tento stav, který nenastal naší vinou a který existuje jen díky naprosté bezohlednosti a opovrhováním právem i vůlí chovatelů některými členy bývalého vedení svazu.
   S pozdravem
   Ing. R. Zich, pověřený vedením předsednictva SCHČT
   dotace SZIF - SCHCT 2012-2014

   Už víme, proč!

   Delší dobu jsem si kladl otázku (a zřejmě nejen já), proč se někteří členové bývalého předsednictva SCHČT tak vehementně a zarputile drží svých bývalých pozic, tj. chovají se, jako by i nadále řídili svaz, nepředali agentu svazu nově zvolenému předsednictvu, dále organizují různé celostátní chovatelské akce včetně školení, a tak neslýchaným způsobem nerespektují vůli plenárních orgánů svazu. To tak stojí o to, aby mohli dále vykonávat svazové funkce, a tedy sloužit ostatním chovatelům?
   I když jsem tušil, stejně zřejmě jako většina ostatních členů svazu, že za tím budou peníze, nebyla zde fakta, která by toto podezření potvrzovala. Vždyťčinnost bývalých funkcionářů byla přece kontrolována kontrolní komisí svazu a ta přece žádné znepokojivé skutečnosti nezjistila anebo alespoň o takových zjištěních neinformovala plenární orgány a ostatní chovatele.
   Potom, co byly na serveru www.jezdectví.cz publikovány údaje o dotacích, které byly ve prospěch SCHČT vyplaceny z dotačních prostředků spravovaných SZIF v letech 2012 – 2015 (do roku 2014 včetně) na různá školení, je však situace mnohem přehlednější. Po prvním s hlédnutí této informace jsem sice pouze zaregistroval, že ve prospěch svazu bylo pro účel školení vyplaceno z dotačních fondů přes 2,6 mil Kč, což byla pro mě potěšující informace, že do svazu přišly takové peníze. Protože jsem však člověk pedagogiky, rád se učím a rád jiné učím, a protože bych se rád vzdělával i v hipologické odbornosti, udivilo mě, jak velké množství chovatelských školení bylo za uvedené období uskutečněno, ale jako člen svazu jsem o nich nevěděl, a proto se jich ani nemohl zúčastnit, ač bych rád. Začal jsem se tedy tímto stručným přehledem blíže zabývat, a to jak z kvantitativního, tak z kvalitativního hlediska.
   Nejprve tedy kvantitativní údaje. Z uvedeného materiálu vyplývá, že se v roce 2012 uskutečnila 4 školení, kterých se zúčastnil neobvykle zaokrouhlený počet posluchačů, a to 3krát 20 posluchačů a jednou 10 posluchačů. V roce 2013 již školení bylo 10, na čtyřech z nich bylo 20 posluchačů, na jednom 30. A v roce 2014 již bylo těchto školení 16, přičemž osmi z nich se zúčastnilo15 posluchačů.
   Velmi „zaokrouhlená“ čísla, že? Celkem bylo v uvedeném období organizováno 30 školení, jichž se zúčastnilo 697 posluchačů. Všech členů SCHČT je přitom cca 700, tedy vidíme, že prakticky každý člen byl proškolen. (A to zde ještě nemáme údaje za rok 2015.)
   Já jsem však na žádném školení nebyl a jak jsem zjistil, ani většina chovatelů, se kterými jsem ve styku, se žádného školení nezúčastnila. To tedy znamená, že určitá malá skupina chovatelů musela být proškolena „křížem krážem“ nebo se těchto školení zúčastňovali ve velkém počtu nečlenové svazu. Nebo to bylo tak, že se některá tato školení uskutečnila jen na papíře? Tomuto podezření by nasvědčovalo to, že ani já, ani většina chovatelů, se kterými jsem ve styku, o takových školeních nevěděla.
   Nyní k nákladům na tato školení. Jako vysokoškolského pedagoga mě zajímá výše tzv. lektorného. Podle informací uveřejněných na stránkách SCHČT (stále spravovaných bývalým vedením) činilo lektorné 1 000 – 2 000 Kč na hodinu přednášky. Podle vyjádření člena revizní komise to však bylo 3 000 Kč. To při osmihodinové době školení představuje denní výdělek až 24 000 Kč, což je výdělek z oblasti snů, o jehož udržení už stojí za to bojovat všemi dosažitelnými prostředky a jít až na hranu toho, co si mohu dovolit, jak jsme toho stále svědky. Připomínám, že hodinová odměna docentů a profesorů, kandidátů a doktorů věd, tedy osob s u nás nejvyšší možnou pedagogickou a vědeckou kvalifikací, se na vysokých školách pohybuje od 500 do 2 000 Kč na hodinu (vč. přípravy). Při tom kvalifikace lektorů školení pořádaných SCHČT byla obvykle jen středoškolská.
   Školení se obvykle pořádal a při různých chovatelských akcích, z nichž část se uskutečnila v areálech bývalých členů předsednictva. Z informací členů revizní komise bylo např. ubytování účastníků účtováno ve výši 1 500 Kč na osobu a noc, což jsou ceny obvyklé v hotelu čtyřhvězdičkové kategorie. Přitom kvalita ubytování v těchto areálech jistě úrovně čtyřhvězdičkového standardu nedosahuje. A to zde nejsou údaje o ceně pronájmu učeben, předváděcích ploch, ustájovacích prostor apod.

   A nyní ke kvalitativní stránce věci. To, co mě přimělo, abych se údaji o vykázaných školeních začal podrobněji zabývat, bylo to, že náplni školení konaného dne 25. 3. 2014 byly mimo jiné „obchodní smlouvy podle nového občanského zákoníku“. To mě zaujalo, protože problematiku právní úpravy smluvních vztahů přednáším na vysoké škole, a proto že vím, jak je problematika závazkových vztahů obtížná, zajímalo mě, kdo ji na tomto školení přednášel. S údivem jsem zjistil, že to byli pánové Bauer a Hannover z Německa. I když neznám kvalifikaci těchto lektorů (z jiných témat přednášených jimi na školeních pořádaných SCHČT usuzuji, že jejich odbornost je hipologická, nikoliv právní), troufám si tvrdit, že problematiku právní úpravy závazkových vztahů podle nového občanského zákoníku neznali a ani znát nemohli, protože se v ní v té době obtížně orientovali advokáti a soudci u nás, natož pak cizinci. Jsem přesvědčen, že pro posluchače školení v této části nemohlo být přínosem, pokud tuto problematiku skutečně obsahovalo. O laickosti přístupu organizátorů tohoto školení svědčí i fakt, že pojem „obchodní smlouvy“ nový občanský zákoník vůbec nezná. Byl to pojem bývalého obchodního zákoníku, který však byl vydáním nového občanského zákoníku zrušen.
   Ale podívejme se na to, jakou úroveň mělo školení v chovatelské odbornosti. Uvádím hodnocení jedné z účastnic takového školení:

   „Zúčastnila jsem se školení 24. 9. 2014 v Písku. Sešli jsme se v učebně, kde nám p. Perníček rozdal akorát papíry, kam jsme si měli zapisovat naše hodnocení, to proběhlo bez jakéhokoli komentáře a přednášky. Přibližně po hodině jsme šli ven na 70denní test hřebců. Tam si každý zapisoval, dle svého mínění bodové hodnocení. Na konci jsme se opět sešli v učebně, kde nám p. Perníček sdělil hodnocení komise, po velké nespokojenosti účastníků semináře s bodovým hodnocením komise nám p. Perníček zavolal p. Mamicu, aby své hodnocení obhájil. Ten nám nebyl schopný říct víc než, že hřebec Dark Diamond se od naskladnění velice zlepšil, a proto dostal tak vysoké známky. O dalších hřebcích už s námi raději ani nediskutoval a odešel. Pak nám rozdali osvědčení, že jsme absolvovali kurz a šlo se domů. Tato část v učebně trvala také tak hodinu.Prostě jen vytáhnout prachy od SZIFu do svých kapes a o nic víc tam nejde.“
   Cepková Iveta
   Vidíme, že přínos těchto školení pro jejich účastníky byl sporný. A jaký byl z těchto školení přínos pro svaz, který byl příjemcem uvedených dotací? Domnívám se, že nevelký , protože tyto prostředky jsou účelově vázané, a proto zřejmě byly zcela vyplaceny proti nárokovaným nákladům na tato školení.
   Jaký je tedy závěr z těchto zjištění? Především dávají srozumitelnou odpověď na otázku, proč některé osoby z bývalého předsednictva se tak vehementně drží svých již zaniklých funkcí. A vidíme, že to nejsou všichni členové bývalého předsednictva, ale jen ti, kteří zřejmě měli finanční prospěch z těchto školení. Dále zde je také zřejmě odpověď na otázku, proč členové bývalého předsednictva nepředali agendu svazu novému vedení a trvale mu znemožňují přístup k účetním a dal ším dokladům.
   Vidíme tedy, že uvedená zjištění spíše vyvolávají další množství otázek, než aby dávala jasné odpovědi k objasnění dané situace. Tento stav však nemůže trvat stále a bude zřejmě muset nastoupit právní řešení této anomální situace. Ovšem toto řešení již zřejmě nebude z oblasti spolkového práva jakožto pododvětví práva občanského, ale bude muset být z jiného právního odvětví.
   A protože si autoři z řad bývalého předsednictva libují zakončovat své články citáty slavných, i já si dovolím na závěruvést citát A. Lincolna:
   „Některé lidi lze balamutit pořád. Všichni lidé se nechají balamutit jen někdy. Balamutit všechny pořád však nelze.“ JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CS

   Vážení bývalí členové předsednictva Svazu chovatelů českého teplokrevníka, z.s.,
   tj.Miloslave Perníčku, Jaroslave Rédle, Michaelo Kubištová, Václavo Boušková, Ing.Hano Civišová, Františku Srnci, a členové SCHČT Ing.Ladislave Krulichu, Ing.Barbaro Hassová a MVDr.Františku Horníku, obracíme se na Vás zcela záměrně touto nezvyklou formou v souvislosti se situací v největším chovatelském svazu koní v České republice, která je dle našeho názoru již zcela neúnosná.
   KOMPLETNÍ ZNĚNÍ NALEZNETE ZDE
   Vážení chovatelé,
   dnešního dne, tj.20.1.2017 po dvanácté hodině byly z místa sídla firmy SCHČT odcizeny téměř všechny účetní doklady od roku 2002, téměř celý obsah archivu SCHČT, stolní počítače, scaner, telefon, kopírky, razítka, hlavní dokumenty svazu, smlouvy, zápisy a mnoho dalších kancelářských věcí a podkladů. Tyto věci odcizili jmenovitě pan Miloslav Perníček, Ing.Ladislav Krulich, Ing.Barbora Králová za asistence účetní SCHČT Zdeňky Pavelkové a několika muži zřejmě cizí národnosti se stěhovacími vozy. Na místo byla přivolána Policie ČR, která zapsala výpovědi obou stran. Pan Perníček a spol. se prokazovali jako statutární zástupci SCHČT na základě zápisu z neplatné "konference" v Jihlavě 7.12.2016, který dosud není ani zveřejněn na stránkách SCHČT!

   Zarážející je fakt, že byly odcizeny převážně účetní doklady a smlouvy, zatímco šanony s chovatelskou problematikou byly ponechány na místě. Jde tedy bývalým členům předsednictva SCHČT opravdu o chov koní a hájení zájmů chovatelů???

   Kdo z vás chovatelů si myslí, že žije v demokratické zemi a ne pod vládou několika diktátorů, kteří neberou v potaz prakticky žádné názory a rozhodnutí chovatelů ani zákony této země, přijďte osobně na oblastní schůze SCHČT, ze kterých vzejdou kandidáti na post předsedy svazu, a na kterých budou navrženy změny stanov SCHČT.
   předsednictvo SCHČT (Ing.Rostislav Zich, Ing.Jana Kreidlová, Jan Chýle, Ing.Jaroslav Malý, Zdeněk Hrnčíř)

   OFICIÁLNÍ TISKOVÁ ZPRÁVA SCHČT


   Předsednictvo SCHČT řádně zvolené na celostátní konferenci dne 29. 6. 2016 a řádně zapsané ve spolkovém rejstříku tímto dementuje „oficiální tiskovou zprávu“ o jednání všech orgánů SCHČT, které se uskutečnilo dne 7. 12. 2016 v Jihlavě.

   Předsednictvo SCHČT prohlašuje jednání dne 7. 12. 2016 a z něho vzešlé závěry včetně voleb předsednictva a Rady plemenné knihy za neplatné, neboť:
   1. Schůzi všech orgánů SCHČT stanovy SCHČT neznají. Neupravují proto ani její pravomoci a ani podmínky její usnášeníschopnosti.

   2. Proběhlá schůze dne 7. 12. 2016 nazvaná jejími svolavateli "schůze všech orgánů SCHČT" nebyla ve skutečnosti schůzí všech orgánů, neboť se jí nezúčastnili např. členové rozhodčí komise SCHČT a ani toto jednání nebylo jako zasedání rozhodčí komise svoláno.

   3. Z oficiální tiskové zprávy“ z tohoto jednání vyplývá, že se, mimo jiné, na této schůzi uskutečnily úkony, které stanovy svěřují jen do pravomoci celostátní konference. Celostátní konference SCHČT však již proběhla 29. 6. 2016 a z ní vzešlo nové předsednictvo a další orgány. Proto pokud by se v tomto roce měla konat další konference, byla by konferencí mimořádnou. Tu však může svolat jen předsednictvo, popř. může být svolána na základě žádosti více než 50 % řádných členů SCHČT. To se však nestalo.

   4. Jednání dne 7. 12. 2016 nebylo svoláno předsednictvem a předsednictvo z důvodu předběžné opatrnosti toto jednání v dostatečném časovém předstihu zrušilo, o čemž byli členové SCHČT řádně a včas informováni.

   5. Z "oficiální tiskové zprávy " z jednání dne 7. 12. 2016 vyplývá, že se ho zúčastnilo 189 řádných členů (přítomných 60 a zbývající zastoupeni na základě plných mocí), což však při více než 700 řádných členech SCHČT ani zdaleka nepředstavuje nadpoloviční většinu. Svolavatel si pro usnášeníschopnost tohoto jednání stanovil vlastní pravidla usnášeníschopnosti, které nemají oporu ve stanovách SCHČT a ani v občanském zákoníku. Z toho důvodu jsou závěry z jednání dne 7. 12. 2016 neplatné pro nedostatek usnášeníschopnosti, nehledě na faktickou i formální neplatnost tohoto jednání pro rozpor se stanovami a ustanoveními občanského zákoníku.
   Za předsednictvo SCHČT Ing. Rostislav ZICH
   Tyto stránky spustili členové nového předsednictva, kteří cítí potřebu nezkresleně a v rámci legislativy platné v ČR informovat všechny členy Svazu chovatelů českého teplokrevníka z.s..

   Bývalé předsednictvo, jehož mandát skončil dne 12. 4. 2016, odmítá předat veškerou agendu SCHČT včetně přístupu k webovým stránkám svazu, a tento svůj přístup zdůvodňuje rozmanitě zkreslenými výklady stanov a další související právní problematiky.
   Vážení chovatelé,

   dovolujeme si Vás upozornit, že pan Karel Růžička nechal na podnět bývalého předsednictva zablokovat účet SCHČT u KB, založený pověřeným členem předsednictva ing. Zichem. V rozporu s platnými stanovami svazu neumožňují tři nově zvolení členové bývalého předsednictva 5 novým zvoleným členům předsednictva svazu přístup na původní běžný účet svazu u ČSOB ani do svazových databází a další agendy, snaží se jim maximálně znemožnit práci pro svaz ve funkcích, do nichž byli delegáty řádně zvoleni, a nyní dokonce blokují účet založený pověřeným členem předsednictva. To vše jen proto, že na české územní schůzí a celostátní konferenci nebyli znovu zvoleni „ti jediní správní lidé“. Noví členové předsednictva zatím nedostali šanci své schopnosti ani ukázat, zato členky bývalého předsednictva o nich rovnou napíší, že tyto funkce nezvládnou.
   tedy zvažte podporu bývalého předsednictva na zítřejší akci v Jihlavě, jejíž svolání bylo 5 členy nového předsednictva, tedy nadpoloviční většinou kolektivního statutárního orgánu, zrušeno, protože odporuje platným stanovám spolku.
   předsednictvo SCHČT

   POVAŽUJEME ZA NEZBYTNÉ POSKYTNOUT VŠEM ČLENŮM SCHČT STANOVISKO PŘEDSEDNICTVA K SOUČASNÉ SITUACI VE VEDENÍ SVAZU, VČETNĚ NÁZORŮ DALŠÍCH ZAINTERESOVANÝCH OSOB.
   kromě umístění v sekci "DOKUMENTY" na těchto webových stránkách budou následující dokumenty rozeslány členům SCHČT také poštou.

   VYJÁDŘENÍ PŘEDSEDNICTVA K NASTALÉ SITUACI, VČETNĚ JEHO ODŮVODNĚNÍ

   NÁZOR ADVOKÁTA JUDr. ONDŘEJE VESELÉHO

   VYJÁDŘENÍ JUDr. ING. J. STAŇKA - předsedy rozhodčí komise SCHČT

   VÝSLEDEK KONTROLY REVIZNÍ KOMISE PROVEDENÉ 24.11.2016
   Dopis p. Růžičkovi - reakce na článek zveřejněný taktéž na schct.cz - zrušení pověření člena předsednictva
   Vážený pane Růžičko,
   Tímto si dovoluji reagovat na Váš dopis z 31.10.2016, který jste nazval „zrušení pověření člena předsednictva“.
   V prvé řadě mi dovolte Vás upozornit na skutečnost, že nejste statutárním orgánem Svazu chovatelů českého teplokrevníka z.s., IČ: 60161370, se sídlem U Hřebčince 479, 397 01 Písek, jak se zřejmě mylně domníváte. Tímto orgánem je předsednictvo svazu, které mi také pověření udělilo, a které jediné jej také může odejmout. Vy sám, bez předchozího souhlasu předsednictva, toto pověření odejmout ani zrušit nemůžete.

   Další Váš omyl spočívá v tom, že pokud je platně jmenován a do rejstříku spolků zapsán předseda či místopředseda předsednictva svazu, pak nemůže být nikdo jiný z členů předsednictva pověřen zastupováním svazu navenek. V tomto směru Vás odkazuji na str. 5 odstavec prvý stanov a na znění zápisu do rejstříku spolků, podle kterého za navrhovatele jedná předseda nebo místopředseda, nebo pověřený člen předsednictva. Zde znovu upozorňuji na skutečnost, že jednání se děje jménem statutárního orgánu, tedy předsednictva. Pokud byste tedy jednal bez souhlasu nebo srozumění předsednictva a tímto jednáním byste způsobil svazu škodu, byl byste za ni plně zodpovědný.

   Pokud jde o Vaše tvrzení o tom, že Vám nic nebrání jednat za svaz navenek, tak v prvé řadě opět poukazuji na výše uvedené konstatování, že nejste statutárním orgánem svazu a pouze realizujete navenek vůli statutárního orgánu, tedy předsednictva. Dále upozorňuji na skutečnost, že jste dosud (spolu s pány Kinclem a Lysákem), nepředložil podklady nutné pro zápis Vaší volby, respektive znovuzvolení členem předsednictva svazu, do rejstříku spolků a zápis tak dosud nebylo možné provést. Z tohoto důvodu je v rejstříku spolků stále vedeno, že jste byl zvolen naposledy před více než čtyřmi lety a v souladu se stanovami svazu by tak Váš mandát zanikl uplynutím času. Tato skutečnost byla jedním z důvodů mého pověření zastupováním ze strany statutárního orgánu svazu, když nejste schopen se vůči třetím osobám prokazovat aktuálním výpisem z rejstříku spolků.

   Pokud máte zájem o seznámení se s právními jednáními svazu od doby mého pověření, nic Vám nebrání zúčastnit se kteréhokoliv jednání předsednictva svazu, kde Vám jsem schopen jednotlivé listiny poskytnout k nahlédnutí, případně pořídit jejich kopie.

   Z výše uvedených skutečností je tak zřejmé, že nejste osobou oprávněnou zrušit mé pověření člena předsednictva svazu, jako jeho statutárního orgánu. Dále je zřejmé, že do doby doložení listin pro zápis Vašeho znovuzvolení do rejstříku spolku nejste schopen svou účast v předsednictvu prokazovat aktuálním výpisem z rejstříku spolků. A konečně je zřejmé, že nejste oprávněn samostatně jednat jménem svazu, bez předchozího souhlasu předsednictva, jako statutárního orgánu svazu.

   S pozdravem Ing. Rostislav Zich
   Informace ze sekterariátu SCHČT.
   Dne 4. 11. 2016 byla do své funkce uvedena nová tajemnice svazu. Na toto místo byla vybrána Ing. Markéta Nováková. Telefonní kontakt je známý již z minulé doby 382 224 144.
   Její zkušenosti zaručují, že chod svazu ani provoz kanceláře nebude nijak omezen. Jednalo se o zcela legitimní krok nového předsednictva vzhledem k tomu, že Ing. B. Králová nechtěla s novým vedením spolupracovat. TVRZENÍ AUTORŮ PŘÍSPĚVKU, KTERÝ JE STÁLE ZVEŘEJNĚN NA WWW.SCHCT.CZ O OBSAZENÍ KANCELÁŘE FIRMOU EQUISERVIS KONZULENT A DALŠÍ OBSÁHLÁ "VYSVĚTLENÍ" SITUACE V SOUVISEJÍCÍCH ČLÁNCÍCH JSOU ZCELA ABSURDNÍ. NEZAPOMÍNEJME, ŽE PRÁVĚ SNAHA "přizpůsobovat si pravidla svým vlastním zájmům" ZE STRANY BÝVALÉHO VEDENÍ ZAPŘÍČINILA VZNIK A POKRAČOVÁNÍ TÉTO SITUACE.

   Shrnutí situace ve svazu

   NOVÉ PŘEDSEDNICTVO SE DISTANCUJE OD INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE PROBĚHLÝCH VOLEB, KTERÉ JSOU STÁLE ZVEŘEJŇOVÁNY NA OFICIÁLNÍCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.SCHCT.CZ. JEDNÁ SE POUZE O SOUKROMÉ NÁZORY NĚKOLIKA ČLENŮ SCHČT, KTEŘÍ MAJÍ BOHUŽEL STÁLE JAKO JEDINÍ PŘÍSTUP K JEJICH SPRÁVĚ, AVŠAK BEZ JAKÉHOKOLI POVĚŘENÍ NOVÉHO PŘEDSEDNICTVA. TAKTÉŽ KAMPAŇ PROTI ČASOPISU JEZDECTVÍ JE POUZE SOUKROMÝM NÁZOREM AUTORKY. za předsednictvo SCHČT Ing. J. Kreidlová

   VOLBY 2016 – SHROMÁŽDĚNÍ ČLENSKÉ ZÁKLADNY 2016
   17. 10. 2016 byl na oficiálních webových stránkách Svazu chovatelů českého teplokrevníka uveřejněn článek s nadpisem VOLBY 2016 – SHROMÁŽDĚNÍ ČLENSKÉ ZÁKLADNY 2016. Pomineme-li zcela absurdní situaci, kdy přístup k jejich správě mají v rukou členové bývalého předsednictva a kdy své soukromé názory vydávají za oficiální stanoviska SCHČT, musíme se pozastavit nad několika zásadními prezentovanými omyly.

   Hned v úvodním odstavci se dozvíme, že 11. 10. 2016 „došlo ve Velkém Rybníku k opětovnému jednání obou stran předsednictva SCHČT“. Je politováníhodné, že máme i nadále po ukončení volebního procesu jakési strany předsednictva, které jsou v tak ostré opozici. Z této schůzky byl pořízen zápis. Jeho autorem je tajemnice svazu Ing. Barbora Králová. Hned v úvodu je uvedeno, že se jedná o zápis z jednání předsednictva SCHČT. Toto tvrzení není pravdivé, neboť se jednalo pouze o informativní schůzku zainteresovaných osob. Schůzka nebyla jako jednání předsednictva svolána a vzniklý dokument tedy není zápisem z jednání SCHČT. Tudíž ani na konci uvedené výsledky hlasování nejsou rozhodnutím předsednictva, jsou pouze vyjádřením osobních názorů jmenovaných osob.

   K bodu č. 1 Současná situace v SCHČT lze uvést:

   7. 10. 2016 proběhl zápis členů předsednictva do obchodního rejstříku. Vzhledem k tomu, že bývalým členům předsednictva již 12.4.2016 vypršel mandát k činnosti v předsednictvu, bylo logickým krokem provést zápis nových členů – ostatně to nově zvoleným členům uložil i nejvyšší orgán svazu a to konference. Podání k rejstříkovému soudu bylo učiněno již v červenci, tedy v době, před rezignací MVDr. Z. Vítů na jeho funkci v předsednictvu. Všichni nově zvolení členové byli o podání k rejstříkovému soudu informováni, od všech byly prostřednictvím emailu vyžádány podklady pro jejich zápis. K. Růžička, J. Kincl a MVDr. Lysák je však nedodali, pouze J. Kincl vysvětlil důvody, proč nechce v novém předsednictvu figurovat, a nemohl tedy být proveden jejich zápis. Tito 3 pánové jsou i nadále v rejstříku uvedeni, avšak s prošlým mandátem, a protože o to nikdo nepožádal, nebyl proveden jejich výmaz. Nemusí tedy mít strach, že bylo jakkoli jednáno bez jejich vědomí a za jejich zády. Soudu byly během doby poskytnuty všechny požadované podklady, včetně zápisu z jednání předsednictva ze 4. 8 .2016, který Ing. R. Zicha ustanovuje členem pověřeným jednáním za svaz – důvody k tomuto kroku jsou v tomto dokumentu popsány .

   Pro náhradu členů, kteří nemohou nebo nechtějí vykonávat funkci, do které byli zvoleni, existuje mechanismus popsaný v platných stanovách. Členové, kteří nechtějí dále pracovat, by měli na své funkce rezignovat. Pak by na jejich místa mohly být kooptovány jiné osoby. V případě členů volených konferencí, tedy předsedy, místopředsedy a 9. člena je situace komplikovanější. Tito mohou být nahrazeni opět pouze v hlasování na konferenci, což však předpokládá uskutečnění nových oblastních a územních schůzí a nové konference.

   K. Růžička vyjádřil svůj osobní názor na zápis do OR. Podle svého tvrzení svou funkci vykonává, ovšem rozhoduje pouze sám, bez součinnosti s ostatními členy. Předsednictvo je ve stanovách definováno jako kolektivní statutární orgán, který se skládá z 9 členů. K. Růžička si mylně vykládá termín „jedná za svaz“ tak, že jakákoliv rozhodnutí jsou pouze v jeho kompetenci, ve skutečnosti by měl pouze prezentovat rozhodnutí přijatá předsednictvem, tedy přijatá po hlasování na řádně svolaném jednání. Z výše uvedeného tudíž vyplývá, že p. K. Růžička není oprávněn sám kohokoli pověřovat jednáním za svaz či vytvářet pracovní skupiny. Není také oprávněn svolat ani valnou hromadu, ani jinou podobnou akci, v tomto případě nazývanou svolání členské základny. Svolání členské základny navíc nemá oporu v žádném právním předpisu a její výsledky by tudíž neměly žádnou právní váhu. AČ JE TO TAK ČLENY BÝVALÉHO PŘEDSEDNICTVA PREZENTOVÁNO, ING. R. ZICH SE KE SVOLÁNÍ ČLENSKÉ ZÁKLADNY NEPŘIPOJIL A S JEJÍM SVOLÁNÍM NESOUHLASÍ.

   P. Boušková opakovaně pátrala po usnesení z konference, kde by byli zvolení členové uvedeni jmenovitě. Upozornila tak na pouze formální nedostatek existující listiny, který však nemá vliv na její platnost.

   Miloslav Perníček rekapituloval celou situaci a připomenul důležité body, které k současnému stavu ve svazu vedly. Je ale na místě připomenout, že to bylo právě jeho rozhodnutí na české územní schůzi a pak také rozhodnutí nerespektovat výsledky voleb, ze kterých se dobrovolně vyřadil, které způsobilo nastalou situaci. Jeho nynější chování je tedy pouze zpětným hledáním alibi a způsobem, jak napravit svá závažná pochybení z minulosti.

   Zabezpečení chodu svazu a naplánovaných akcí je opravdu prioritou. Není však nic objevného na tom, že svazem placení zaměstnanci stále vykonávají svou práci – jak tajemnice při vedení administrativy, která zahrnuje taktéž podávání žádostí o dotace z MZe, tak i oba hodnotitelé. Po proběhlé konferenci jsou už kompletní i všechny ostatní orgány svazu a nic tedy nebrání jejich práci. Tedy nic kromě postoje většiny bývalých členů předsednictva, kteří odmítají i po skončení svých mandátů předat své funkce a administrativu. Vzhledem k tomu, že stále využívají právnických služeb, musí jim být známé, že podle Právního řádu ČR jsou usnesení všech proběhlých schůzí platná až do případného opačného rozhodnutí soudu. Proto tedy nezávisí na jejich posouzení kdo je a kdo není hoden pracovat pro svaz, neboť většina jeho členů již svou vůli projevila hlasováním na územních schůzích i na celostátní konferenci.

   POKUD TEDY SKONČÍ NEUSTÁLÉ OBSTRUKCE NĚKOLIKA ŘÁDNÝCH ČLENŮ A DOJDE K ŘÁDNÉMU PŘEDÁNÍ VEŠKERÉ AGENDY, NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ „narušen chod svazu, plánované akce, dotační politika ani administrativní agenda. KROKY NOVĚ ZVOLENÉHO PŘEDSEDNICTVA NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEUVÁŽENÉ, NAOPAK PŘEDSTAVUJÍ SNAHU PŘEVZÍT ZODPOVĚDNOST, K NÍŹ SE PŘIJETÍM FUNKCÍ ZAVÁZALI, A ZAJISTIT PLYNULÝ CHOD SVAZU V BUDOUCNOSTI, V ČEMŽ SE JIM NĚKOLIK VÝŠE ZMÍNĚNÝCH ŘÁDNÝCH ČLENŮ SVAZU SNAŽÍ VŠEMI SILAMI ZABRÁNIT. za předsednictvo SCHČT Ing. J. Kreidlová

   JAK TO TEDY BYLO OD POČÁTKU........

   1
   Veškeré oblastní schůze byly řádně svolány bývalým předsednictvem a proběhly pod jeho vedením, včetně voleb garantů oblastí a delegátů na územní schůze a konferenci.
   2
   Územní schůze pro Čechy i Moravu byly rovněž řádně svolány a volby na obou proběhly dle platných stanov SCHČT a příslušných zákonů České Republiky. Na územní schůzi pro Čechy se bohužel členové bývalého předsednictva, v čele s předsedou Miloslavem Perníčkem, pokoušeli prosadit možnost hlasování pro tzv. automatické delegáty, tedy členy svazu vlastnící 10 a více plemenných koní, což odporuje platným stanovám. Těmto členům nikdo právo volit neodebírá, ale toto jejich právo se dle stanov vztahuje pouze k celostátní konferenci. Na moravské územní schůzi tito tzv. automatičtí delegáti také nevolili. Pan Perníček dokonce na české územní schůzi opakovaně prohlásil, že když stanovy neodpovídají logice, neměly by se dodržovat, což je od předsedy svazu a předsedajícího schůze skutečně neuvěřitelný výrok. Pokus o ukončení české územní schůze bývalým předsedou panem Perníčkem byl protiprávní, z hlediska legislativy se jednalo o nulitní akt a nelze k němu přihlížet. Námitka, že část delegátů, kteří odešli, neměla o pokračování schůze ani ponětí, je směšná, protože ještě před svým odchodem, ihned po ohlášení zrušení schůze p. Perníčkem vyzval ing. Vondrouš všechny řádně zvolené delegáty na územních schůzích k setrvání v sále a pokračování v územní schůzi. Na územní schůzi nakonec hlasovalo 29 ze 48 zvolených delegátů, tedy nikoli pouhá část, ale výrazná většina zvolených delegátů z oblastí. Na platnost usnesení z územní schůze pro Čechy byla koncem května členy bývalého předsednictva podána žaloba. Je neuvěřitelné, že se bývalé předsednictvo neostýchá uvádět nepravdivé informace i přímo do žaloby. V žalobě je, kromě dalších nepřesností, například uvedeno, že: „Do současné doby bylo pravidlem a zvyklostí, že automatičtí delegáti se zúčastňovali jak územní členské schůze, tak konference a na obou těchto schůzích hlasovali.“ To neodpovídá pravdě, protože tzv. automatičtí delegáti figurují až ve stanovách schválených konferencí v roce 2015, tudíž nikdy dříve volit nemohli, ani na územních schůzích, ani na konferenci.
   3
   Do doby, než soud pravomocně rozhodne, platí veškerá usnesení z oblastních i územních schůzí. I v případě uvalení předběžného opatření se lze odvolat, a toto předběžné opatření může soud zrušit. Do dnešního dne soud předběžné opatření nevydal.
   4
   • Každá územní schůze volí tři členy předsednictva, o nichž se již na konferenci nehlasuje, a dále kandidáta na předsedu. Konference už následně pouze rozhoduje, který z kandidátů na předsedu bude předsedou a místopředsedou, dále volí 9. člena předsednictva. 8 zvolených členů předsednictva z územních schůzí tedy získává mandát již zvolením na schůzi daného územního celku. Podle platných stanov svolává konferenci buď předsednictvo, nebo nadpoloviční většina všech členů svazu. Jelikož je podle dosud platných usnesení zvoleno 8 z 9 členů předsednictva, mohou svolat konferenci, což také učinili, termín je určený na 29. června a pozvánky byly přes garanty oblastí rozeslány delegátům. Rádi bychom všechny řádné členy SCHČT a zejména delegáty konference ubezpečili, že jejich účast na valné hromadě rozhodně není zbytečná. Je málo pravděpodobné, že soud rozhodne ve prospěch bývalého předsednictva, které neváhá neustále porušovat stanovy, jejichž schválení před rokem prosadilo, a navíc neustále uvádí zkreslené nebo zcela nepravdivé informace. Soud navíc zcela jistě přihlédne k situaci, že ve spolku od 12. 4. 2016 panuje bezvládí, které vyžaduje svolání konference, tedy nejvyššího rozhodujícího orgánu spolku. Delegáti na tuto konferenci byli na oblastních schůzích voleni ještě před vypršením mandátu bývalého předsednictva a pod jeho vedením, tudíž nelze jejich složení nijak zpochybňovat.
   5
   CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SCHČT

   Celostátní konference byla svolána členy nového předsednictva, kteří byli do této funkce zvoleni na územních schůzích Čech a Moravy. Z pohledu legislativy platné v ČR mělo tedy všech osm územními schůzemi zvolených členů předsednictva v tuto chvíli, kdy předchozímu předsednictvu již více před 2 měsíci skončil mandát, právo svolat řádnou konferenci, a tak také učinilo. Před konáním konference byla částí členů SCHČT podána žaloba na neplatnost územní schůze pro Čechy, soud však dosud neproběhl. Podle právního řádu ČR jsou všechna usnesení oblastních i schůzí i konference platná, dokud soud pravomocně nerozhodne o opaku.

   Konference řádně proběhla 29. 6. 2016 od 14 hodin, z důvodu úspory finančních prostředků nikoli ve Spolkovém domě, jak bylo původně avizováno, ale ve společenské místnosti České zemědělské akademie v Humpolci, na adrese Školní 764, 396 01 Humpolec. Všichni delegáti byli o změně místa konání informováni. V den konání konference byla navíc až do oficiálního zahájení na původním ohlášeném místě přítomná osoba, která by případně navedla delegáty na nové místo.

   Usnesení konference je platné a v souladu s platnými stanovami, neboť zasedání bylo přítomno celkem 50 z 93 možných delegátů, tj. 53,76% a bylo schváleno nadpoloviční většinou přítomných delegátů - 49 platnými hlasy (1 delegát nebyl hlasování přítomen). Všichni přítomní delegáti byli řádně zvoleni na oblastních schůzích. Aktuálním datem pro prokázání vlastnictví plemenných koní pro tzv. automatické delegáty byl den konání konference. Všem tzv. "automatickým" delegátům s 10 a více plemennými koňmi, kteří se konference zúčastnili bylo umožněno hlasovat.

   PŘEDSEDOU SVAZU byl zvolen MVDr. Zdeněk Vítů, MÍSTOPŘEDSEDOU K. Růžička 9. členem předsednictva je Ing. Jana Kreidlová

   RADA PLEMENNÉ KNIHY bude pracovat ce složení Ing. O. Vondrouš, L. Kozák, S. Hošák ml., J. Šíma, MVDr. O. Chvátal.

   KONTROLNÍ KOMISE: V. Bohdaský, Ing. L. Jelínek, JUDr. Č. Šrubař

   ROZHODČÍ KOMISE: Ing. V. Straka, I. Cepková, JUDr. Ing. J. Staněk CSc.

   6
   Dne 14. 7. 2016 byla MVDr. Zdeňkem Vítů oznámena (nikoliv adresováním předsednictvu) jeho rezignace na funkci předsedy předsednictva. V souladu s § 160 OZ však výkon jeho funkce trvá do 14. 9. 2016. Protože místopředseda p. Karel Růžička se i přes opakované výzvy k účasti na jednáních předsednictva žádného z nich bez omluvy nezúčastnil, a bojkotuje tak činnost předsednictva, je předsednictvo, v souladu s platnými stanovami, nuceno ustanovit člena předsednictva pověřeného dočasným řízením svazu. PŘEDSEDNICTVO USTANOVILO ČLENEM POVĚŘENÝM DOČASNÝM ZASTUPOVÁNÍM SVAZU A ŘÍZENÍM SVAZU ING. ROSTISLAVA ZICHA.
   7
   7. 10. 2016 proběhl zápis členů předsednictva do obchodního rejstříku. Vzhledem k tomu, že bývalým členům předsednictva již 12.4.2016 vypršel mandát k činnosti v předsednictvu, bylo logickým krokem provést zápis nových členů – ostatně to nově zvoleným členům uložil i nejvyšší orgán svazu a to konference. Podání k rejstříkovému soudu bylo učiněno již v červenci, tedy v době, před rezignací MVDr. Z. Vítů na jeho funkci v předsednictvu. Všichni nově zvolení členové byli o podání k rejstříkovému soudu informováni, od všech byly prostřednictvím emailu vyžádány podklady pro jejich zápis. K. Růžička, J. Kincl a MVDr. Lysák je však nedodali, pouze J. Kincl vysvětlil důvody, proč nechce v novém předsednictvu figurovat, a nemohl tedy být proveden jejich zápis. Tito 3 pánové jsou i nadále v rejstříku uvedeni, avšak s prošlým mandátem, a protože o to nikdo nepožádal, nebyl proveden jejich výmaz.
   8
   Na 19.10.2016 byla svoláno jenání předsednictva, které se uskutečnilo v Písku. Byla přítomna nadpoloviční většina členů předsednictva, které se jednohlasně shodlo na dalším postupu. Vyjádřilo nesouhlas se svolávanou akcí p. K. Růžičky, který nemá k takovému kroku žádný mandát a jedná se tedy o jeho soukromou akci, která nemá žádný právní podklad a její výsledky nemají žádnou právní váhu. kompletní zápis v DOKUMENTECH
   Rádi bychom tedy členy SCHČT seznámili s aktuální situací ve svazu, kterou se bývalé předsednictvo neustále snaží zkreslit podle svých potřeb.

   Nejprve bychom však členům svazu chtěli představit cíle nového předsednictva při jeho budoucím působení v našem chovatelském sdružení. Není totiž pravdou, že bychom jednali pod nějakým skrytým vedením firmy EQUISERVIS KONZULENT, s.r.o.. K rozhodnutí kandidovat a trochu pozměnit situaci v chovu českého teplokrevníka nás vedly zejména zkušenosti s předsednictvem a dalšími funkcionáři svazu v posledních letech. Navzdory tomu, že neustále dokola omílají, kolik finančních prostředků získali, pro samotné řadové chovatele se toho moc nezměnilo, možná kromě stokorunových úspor za DPH při registraci hříbat. Registrovaných hříbat každoročně ubývá, zato pořadatelé nejrůznějších svazových akcí vydělávali o sto šest. S členskou základnou nijak nekonzultovaný nákup nejprve mladého neprověřeného skokového hřebce a později i drezúrního se rovněž ukázal být pochybnou záležitostí. Rádi bychom pracovali na tom, aby maximum finančních prostředků, které svaz získá, doputovalo přímo k řadovým členům, kteří skutečně chovají, aby se začaly opět zvyšovat počty narozených hříbat. Zároveň máme v plánu obnovení aktivní účasti řadových chovatelů na činnosti a rozhodování svazu, aby nadále nemuseli jen bezmocně přihlížet konání předsednictva.

   Naším zájmem je samozřejmě také zdostupnění kvalitních hřebců pro české chovatele. Je zajímavé, že bývalé předsednictvo, které se chlubí zajištěním dostupnosti kvalitních hřebců od firmy Sprehe, nijak nereagovalo na možnost využít pro letošní rok prémiovaného holštýnského hřebce Cantesiniho, kterého by jeho majitel dal k dispozici českým chovatelům pouze za podmínky absolvování výkonnostního testu v ČR. Když nikdo z odpovědných v SCHČT, ani tehdejší tlumačovský ředitel MVDr. Dražan na nabídku nereagoval, pronajal hřebce německé připouštěcí stanici a Cantesini ve velmi silné konkurenci vyhrál výkonnostní test ve Schlieckau. Jeho otec Cascadello I momentálně patří k nejpopulárnějším a nejúspěšnějším plemeníkům své věkové kategorie.


   Dalším plánem nového předsednictva je pořádání vzdělávacích kurzů a praktických soutěží v hodnocení a popisu koní pro celou chovatelskou veřejnost, pod vedením zkušených zahraničních odborníků, protože právě dostatek lidí schopných maximálně objektivně hodnotit chovatelské produkty je jednou z velkých slabin českého chovu koní. Hodnocení koní je vždy ovlivněno subjektivním názorem hodnotitele, ale čím více praxe a praktického vzdělávání, tím je větší šance na objektivitu. V budoucnu bychom také chtěli podpořit mladší chovatele, tak jak je to běžné v zahraničí, aby se aktivně zapojovali do chovatelského dění a účastnili se různých soutěží v hodnocení a předvádění koní. Jen tak zajistíme českému teplokrevníkovi prakticky i teoreticky vzdělané chovatele také do budoucna.

   Dalším naším cílem je maximálně zobjektivnit přístup hodnotitelů na přehlídkách, při zápisech klisen, hodnocení hříbat, výběrech hřebců a výkonnostních zkouškách, kde by nemělo hrát roli, kdo je majitelem či chovatelem posuzovaného jedince, ale zejména jeho vlastní kvality. A právě proto se nevyhýbáme spolupráci s firmou EQUISERVIS KONZULENT, s.r.o., protože její pracovníky považujeme za velmi zkušené odborníky z praxe, kteří mají velký přehled o klisnách i jejich rodinách ve svých oblastech a představují tedy pro řadové chovatele zkušené poradce, jejichž letité zkušenosti by těžko někdo jiný nabyl na nějakých teoretických kurzech. Totéž se týká hodnocení hříbat, zapisovaných klisen případně plemenných hřebců.