7O denní test hřebců

Zkouška výkonnosti hřebců 70-ti denním testem

   Před nástupem hřebce do 70-ti denního testu je majitel vedoucímu výcviku povinen prokázat ochotu koně nechat se nauzdit a osedlat, zvednout všechny čtyři končetiny a nechat na sebe nasednout, přijmout pobídky a předvést ve všech chodech pohyb na levou a pravou ruku, včetně korektního zastavení pod jezdcem majitele. Sporné případy rozhoduje předsednictvo SCHČT. Hodnocení při kontrolním dnu a při ZV na závěr testu provádí komise, která hřebce předvybrala.

70-ti denní test a zkouška na jeho závěr se konají ve vybraném testačním zařízení, které určí SCHČT. Do testu mohou být přijati vybraní hřebci, kteří splňují zásady ŠP a podmínky pro zapsání do PK hřebců. Test vykonávají hřebci, kteří v roce jeho konání dosáhnou tří let.

Hřebci musí být zdraví, prostí zjevných konstitučních a dědičně podmíněných vad a chorob.

Po 30-ti dnech výcviku je v testačním zařízení kontrolní den. V rámci tohoto dne se posuzuje stupeň výcviku u hřebců navržených vedoucím výcviku a hřebců vybraných hodnotitelskou komisí.

Majitelé mohou na základě svého rozhodnutí, doporučení vedoucího výcviku nebo hodnotitelské komise pobyt hřebce v testačním zařízení ukončit.

Majitelé hřebců jsou seznámeni s termínem kontrolního dne a závěrečné zkoušky výkonnosti.

Znaky a vlastnostmi posuzovanými v závěru testu jsou:

       – plemenný typ, pohlavní výraz

         – stavba těla

výkonnost ve skokové nebo drezurní zkoušce

  – celkový dojem a vývin

Známky za ohodnocení jednotlivých znaků a projevů jsou udělovány při závěrečné zkoušce. Známky uděluje hodnotitelská komise s výjimkou známek  h) za výcvik a i) jezditelnost a používá desetibodovou stupnici.

Plemenný typ, pohlavní výraz (a)

Plemenný typ se posuzuje s ohledem na parametry uvedené ve ŠP.

Stavba těla  (b)

   Zásady pro hodnocení stavby těla jsou uvedeny ve ŠP.

   Hodnotí se samostatně znaky  b1)-b6)

   Hodnocení těchto znaků se provádí za klidu na tvrdém podkladu.

Výkonnost   (c,d,e,f,g,h,i,j)

  Zásady pro hodnocení výkonnostních znaků jsou uvedeny ve ŠP.

   Pravidelnost pohybu (c)

  Hodnotí se po provedení hodnocení znaků  a) a b) při předvedení na ruce na tvrdém podkladu.

Kmih a elasticita pohybu (v klusu) (d)

Hodnotí se po provedení hodnocení znaků  a) a b) při předvedení na ruce na tvrdém podkladu

v průběhu zkoušek  g) skoku ve volnosti, i) jezditelnosti a  j) skokové zkoušce pod sedlem, u hřebců drezurního směru také v drezurní úloze.

Cval (e)

  Hodnotí se v průběhu zkoušek  g), i), j).

  Krok (f)

Hodnotí se po provedení hodnocení znaků  a) a  b) při předvedení na tvrdém podkladu a

v průběhu zkoušek  i) a  j).

  Skok ve volnosti (g)

Zkouška se provádí v kryté hale při volném pohybu na překážkách uvedených v příloze 1 ZŘ  vypouštěním z ruky před překážkami.

Výška stanovená pro tuto zkoušku je 120 cm a postupně se zvyšuje po 10 cm do 140 cm a má povinná 3 kola. Pro hřebce drezurního směru je výška skoků 100 cm, zvýšená po 10 cm na 120 cm.

Hřebec nemůže absolvovat další výšku aniž by bezchybně absolvoval  výšku nižší.

Třetí chyba (zastavení nebo shození překážky) na stejné výšce zkoušku končí s hodnocením 0 bodů.

  Výcvik  (h)

Známka za výcvik je ohodnocením jednotlivých níže uvedených projevů:

– charakter koně ve stáji

– charakter koně pod sedlem

– chování při korekturách a kování

– temperament

– konstituce

– krmitelnost

– učenlivost

Známky udílí vedoucí výcviku a všechny jsou součástí zkušebního protokolu. Tyto známky mohou být kontrolovány zkušební komisí s možností opravy.

  Jezditelnost (i)

Známka za jezditelnost je aritmetickým průměrem známek vedoucího výcviku a dvou zkušebních jezdců.

Známka hodnotí :

– uvolněnost, prostupnost, ohebnost a rovnováhu koně

– soustředěnost, reakce na pomůcky a ochotu koně je přijímat

– pohybové nadání (pružnost, takt a skokový projev)

Vedoucí výcviku udílí známku na základě sledování výše uvedených projevů v průběhu celého výcviku, zkušební jezdci po vykonání zkoušky podle následující metodiky.

Koně mohou být bez jezdce uvolněni v délce do 15 minut.

Každý zkušební jezdec podrobí zkoušce koně na úrovni požadavků daných závěrečnou zkouškou, a to ne déle jak 30 minut.

Zkušební jízdárna je vybavena překážkami dle přílohy 1 ZŘ.

  Skoková zkouška pod sedlem, drezurní úloha (j)

Zkouška se provádí v kryté hale nebo na ohraničeném kolbišti na postupové řadě a parkuru, pro drezurní hřebce na ohraničeném drezurním obdélníku o rozměrech 60 x 20 m. Drezurní úloha je uvedena v příloze jako „Úloha pro drezurní zkoušku hřebců drezurního směru v 70-ti denním testu“

Postupová řada dle přílohy 1 ZŘ je pro hřebce skokového směru na začátku zkoušky, pro hřebce drezurního směru je zařazena ihned po skončení drezurní úlohy. Výška stanovená pro tuto zkoušku je 100 cm a postupně se zvyšuje po 10 cm do 120 cm a má povinná 3 kola. Výška stanovená pro hřebce drezurního směru je 90 cm a zvyšuje se po 10 cm na 110 cm.

Hřebec nemůže absolvovat další výšku, aniž by bezchybně absolvoval výšku nižší.

Třetí chyba (zastavení nebo shození překážky) na stejné výšce zkoušku končí s hodnocením 0 bodů.

Po absolvování této části hřebec skokového směru pokračuje v parkuru o výšce 100 cm na trase a překážkách uvedených v příloze 1 ZŘ. Třetí zastavení znamená ukončení zkoušky s hodnocením 0 bodů. Zkouška je hodnocena jednou známkou, která zhodnotí ochotu koně ke skákání, jeho skokový projev, respektování překážek, pravidelnost a uvolněnost cvalových skoků a jeho ovladatelnost. Při zkoušce je nařízeno uzdění uzdečkou s jednoduchým stihlem, nejsou povoleny žádné pomocné otěže, martingal, ostruhy a bičík delší 75 cm. Chrániče jsou povoleny pouze pro skokovou zkoušku.

Hřebci drezurního směru parkur neabsolvují.

Celkový dojem a vývin  (IV)

Zásady pro hodnocení jsou uvedeny ve ŠP.

Známka vychází z hodnocení za:

  • plemenný typ a pohlavní výraz
  • stavbu těla
  • mechaniku pohybu
  • projev hřebce v průběhu celých ZV

Jednotlivé známky a výsledek zkoušky jsou uvedeny ve zkušebním protokolu. Zkouška je úspěšně dokončena, pokud hřebec ukončí zkoušky s celkovým hodnocením  min.7,1b. – za a) a b)   a známka ze zkoušek je min.6,1b. – za c) až j) – viz. ŘPK, bod 6.a).

Struktura a významnost posuzovaných znaků, vlastností a zkušebních disciplin při zkouškách výkonnosti :

Posuzovaný znak, vlastnost, zkušební disciplina Dílčí významový součinitel Celkový významový součinitel
 I. TYP A POHLAVNÍ VÝRAZ  (a) 1
II. STAVBA TĚLA (b)          b1)   Hlava          b 2)  Krk          b 3)  Plec a hřbet          b 4)  Rámec          b 5)  Přední končetiny          b 6)  Zadní končetiny 1
III. VÝKONNOST 3
    c) pravidelnost pohybu 1
    d) kmih a elasticita – klus 1
    e) cval 1
    f) krok 1
    g) skok ve volnosti 1
    h) výcvik:  temperament                         charakter ve stáji                       charakter pod sedlem                       charakter při kování                       ————————-                        charakter celkem                         konstituce                         krmitelnost                         učenlivost                      ————————–                        celkem    4           4   3                1   4   16                           0,5
        i) jezditelnost 1
        j) skoková zkouška pod sedlem,            drezurní úloha 1,5
IV. CELKOVÝ DOJEM A VÝVIN  1

TESTAČNÍ ODCHOVNY

Tyto odchovny zahájily svoji činnost v roce 2001, kdy poprvé proběhly výběry přihlášených hřebečků do testu.

Zásady pro činnost odchoven jsou uvedeny ve ŠP a ZŘ ČT.

Hřebečci, aby splnili dobu trvání testu a zároveň stihli předvýběry do 70-denního testu, musí začít testaci do 30.10. t.r. Chovatelé ve spolupráci s inspektory chovu koní musí své hřebečky přihlásit k výběru do testačního zařízení. Výběr probíhá v určených termínech pro jednotlivé odchovny, které budou zveřejněny (nejpozději však před začátkem testace).

Zahájení testu: Začíná dnem výběru hřebečků předem určenou komisí, testování vybraných hřebečku musí být zahájeno v jednom termínu, skupinu nelze doplňovat v průběhu testu.

Doklady: Při předání hřebečka do testu předá majitel provozovateli testačního zařízení veterinární potvrzení a po vyhotovení i potvrzení o původu (kopie).

Ustájení: Stáj před naskladnění musí být čistá a vydesinfikovaná, v průběhu testu vybílená – 1x ročně, podestýlka denně udržovaná čistá, stáj musí splňovat požadavky ŠP, rovněž tzak i ostatní zařízení (pastviny, pohybová dráha).

Personál: Musí splňovat odborné znalosti, co se týče ošetřování, krmení a trénink hřebečků.

Ošetřování: Hřebečkům musí být věnována denní péče (uvazování, čištění, kontrola zdravotního stavu, atd.), a to tak aby byla patrná stálá péče o hřebečky, včetně pravidelných korektur kopyt, dodržování zoohygienických opatřrní, např. odčervování. Dle potřeby provádět desinfekci a deratizaci.

Krmení: Krmné dávky jsou uvedeny v příloze” Provozního řádu “, musí být splněny podmínky ŠP, krmné dávky se stanovují na zimní a letní období.

Trénink hřebečků:Trénink musí být prováděn tak, aby bylo možno hřebečky jednotlivě posoudit na předváděcí desce a dále předvést v kroku a klusu na ruce. Hřebečci musí jednotlivě zdolávat předepsané překážky.

Provedení hodnocení: Hodnocení v testačním zařízení se provádí dle Zkušebního řádu. Po provedení hodnocení komise vyhotoví písemný zápis.

Úhrada nákladů: Veškeré náklady, včetně náhrad pro komisi, hradí provozovatel testačního zařízení.

Seznam a adresy provozovatelů odchoven pro rannou testaci hřebečků

VÝKONNOSTNÍ ZKOUŠKY KLISEN

Zkouška je určena pro tříleté klisny, které byly zapsány do PK ČT (splňují podmínky zápisu do HPK a PK ČT, chovatel se může rozhodnout pro zkoušku pod sedlem či v zápřeži), pro tříleté hřebce odchované v testačních odchovnách.

ZKOUŠKA POD SEDLEM:

Požadavky: 
1) Skok ve volnosti 100-110-120cm šířka 110cm – příloha 1 ZŘ 
2) Zkouška mechaniky pohybu a ovladatelnosti – úloha viz. příloha 2 ZŘ 
3) Kavaletová řada – příloha 1 ZŘ 
4) Postupová řada – příloha 1 ZŘ

Zkouška skoku ve volnosti se provádí v bezpečně ohraničeném koridoru vypouštěním z ruky. Klisna nemůže absolvovat další výšku aniž by bezchybně absolvovala výšku nižší. Třetí chyba (zastavení nebo shození překážky) na stejné výšce zkoušku končí s hodnocením 0 bodů.

Zkouška mechaniky pohybu a ovladatelnosti se provádí na ohraničeném obdélníku 20 x 60 m. Při zkoušce je nařízeno uzdění uzdečkou s jednoduchým stihlem, nejsou povoleny žádné pomocné otěže, martingal, ostruhy a bičík delší 75 cm. Chrániče jsou povoleny jen pro skokovou zkoušku. Jezdce ustrojeného dle pravidel ČJF a čtenáře úlohy zajistí majitel klisny.

A) Základní zkoušky výkonnosti (ZZV) klisen

organizují hodnotitelé a hodnotitelskou komisi schvaluje předseda SCHČT či jím pověřený člen předsednictva. Hodnotitelská komise je nejméně 3-členná (1 člen SCHČT, 1 zástupce ČJF a hodnotitel). Termíny a místa konání ZZV schvaluje chovatelská komise.

Klisna může absolvovat 1 ZZV a v případě jejího nedokončení je povolena 1 opravná zkouška výkonnosti.

Je stanoven minimální počet 7 klisen pro konání zkoušek výkonnosti.

Hodnotí se: 
– mechanika pohybu při drezurní úloze 
– vrozené schopnosti 
– pracovní ochota a charakter v průběhu celé zkoušky 
– skokové vlohy 
– připravenost

Průměr všech známek hodnotitelů je výsledkem zkoušky. 
Jednotlivé známky a výsledek zkoušky jsou součástí zkušebního protokolu.

Zkoušky úspěšně absolvuje klisna s celkovým hodnocením 6,1 bodů a výše, přičemž nesmí být jednotlivé známky nižší než 5 bodů.

Při dosažení hodnocení vyššího než je hranice bodů příslušného oddílu PK bude klisna na základě výkonnostních zkoušek přeřazena do vyššího oddílu PK, pokud splňuje rodokmenové hodnoty.

B) Základní zkoušky výkonnosti hřebců

organizuje oprávněná osoba provozující testační odchovnu.

Hodnotitelská komise je nejméně 3-členná, její složení na návrh chovatelské komise schvaluje předseda SCHČT či jím pověřený člen předsednictva. Členy mohou být členové: RPK, ČJF, členové SCHČT a hodnotitelé.

Hodnocení je stejné jako u klisen a je doplněno o známky:

– za plemenný typ a pohlavní výraz 1 známkou
– za stavbu těla – hodnocení se provádí na tvrdém podkladu 1 známkou
– za výcvik dle metodiky uvedené v ŠP 

Jednotlivé známky jsou uvedeny ve zkušebním protokolu.


ZKOUŠKA V ZÁPŘEŽI:

Zkouška je určena pouze pro klisny. Organizují ji hodnotitelé a hodnotitelskou komisi určuje předseda SCHČT.

Složení hodnotitelské komise je stejné jako u základní zkoušky v sedlové disciplině.

Zkouší se v jednospřeží ve dvou ojích v lehké zápřeži (kočár nebo bryčka, chomoutové nebo poprsní postroje).

Jízdárna: 40 x 100 m.

Mechanika pohybu a ovladatelnost: drezurní úloha čtená – viz. příloha 2 ZŘ.

Ihned po skončení drezurní úlohy zkouška ovladatelnosti na parkuru dle plánku – viz.příloha 1 ZŘ 
– předepsaný chod : klus 
Bandáže ani pomocné otěže nejsou povoleny.

Zkouška v tahu: 3x zastavit a znovu zabrat v lehké zápřeži na 100m dlouhé dráze 
Lehká zápřež: jednospřeží 2 osoby

Hodnotí se: 
1. mechanika pohybu a ovladatelnost / koef. 0,4 
2. schopnosti, ochota / koef. 0,4 
3. připravenost / koef. 0,2

Hodnotitel známky vynásobí koeficientem a sečte. Průměr výsledné známky všech hodnotitelů je výsledkem zkoušky. Do hodnocení se zahrne i chování koní při zapřahání a vypřahání. 
Jednotlivé známky jsou uvedeny ve zkušebním protokolu.

Zkoušky úspěšně absolvuje klisna s celkovým hodnocením 6,1 bodů a výše, přičemž nesmí být jednotlivé známky před vynásobením koeficientem nižší jak 5 bodů.

Přeřazení klisny do vyššího oddílu PK je za stejných podmínek jako při zkoušce sedlových disciplin.

PŘEHLÍDKY KLISEN

  • 2.6.2019 Přehlídka tříletých klisen a klisen s hříbaty – Běloves u Náchoda
  • 10.7.2019 Přehlídka tříletých klisen a klisen s hříbaty – Ptýrov
  • 3.8.2019 Přehlídka tříletých klisen a klisen s hříbaty – Ostrov u Chlumce n.C.
  • 23.8.2019 Přehlídka tříletých klisen a klisen s hříbaty ZH Písek
  • 31.8.2019 Přehlídka tříletých klisen a klisen s hříbaty – Štěnovický Borek
  • 14-15.9.2019 Finále přehlídky 3letých klisen a hříbat pod klisnami proběhne v rámci finále skokového KMK v Písku