KMK SKOKY

TERMÍNY ZÁVODŮ KMK 2019

KMK SKOKY 2018

BODOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ PŘED FINÁLE

VÝSLEDKY FINÁLE

KRITÉRIA MLADÝCH KONÍ (KMK)

Kritérium mladých koní (dále jen KMK) je vypsáno v souladu se šlechtitelskými programy uznaných chovatelských sdružení pro teplokrevná plemena koní. Jedná se o chovatelské soutěže čtyř- až šestiletých koní v klasických disciplinách jezdeckého sportu (t.j. skokové soutěže, drezura a všestrannost). Účelem je testování užitkových vlastností mladých plemenných koní ve vyšším stupni kontroly užitkovosti, s využitím výsledků pro kontrolu dědičnosti, v průběhu sportovní sezony na vybrané části populace.


Chovatelské soutěže jsou určeny pro:
Klisny přihlášené k PK ČT, CS, MT, KK, SCHČTK a zapsané v HPK, PK. Klisna, která nebude přihlášená k některé z výše uvedených PK, nemá nárok na finanční příspěvek.
Hřebce:
A) s uděleným základním výběrem pro působení v chovu ČT, CS, MT, KK, ČTK
B) uvedené ve zvláštním registru potencionálních plemeníků PK ČT, CS, MT, KK, ČTK, včetně importovaných náležejících k plemenům uvedeným ve šlechtitelském programu UCHS s možností použití pro zušlechťování.
Valachy ročníků narozené u českého chovatele a současně na území České Republiky v rámci jakékoli plemenné knihy teplokrevných koní s oboustranně prokazatelným původem do 3.generace předků.

TERMÍNY ZÁVODŮ KMK 2019

 • 15.5.2019 – SKOKY – Hořovice
 • 5.6.2019 – SKOKY – Ptýrov
 • 27.6.2019 – SKOKY – Opava
 • 18.7.2019 – SKOKY – Hradišťko u Sadské
 • 28.7.2019 – DREZURA – Hradišťko u Sadské
 • 30.7.2019 – SKOKY – Olomouc
 • 13.8.2019 – SKOKY – ZH Písek
 • 17.8.2019 – DREZURA – Nebanice
 • 21.8.2019 – SKOKY – ZH Tlumačov
 • 13.-15.9.2019 – SKOKY FINÁLE – ZH Písek
 • 20.-22.9.2019 – DREZURA FINÁLE – Hradištko u Sadské

REGISTRACE HŘÍBAT

veškeré informace obsahuje ŘÁD PLEMENNÉ KNIHY ČT nebo je naleznete na webových stránkách Ústřední evidence koní ČR www.uek.cz

OZNAČOVÁNÍ, REGISTRACE A EVIDENCE KONÍ, OSLŮ A JEJICH KŘÍŽENCŮ S KOŇMI (§ 22 a § 23 plemenářského zákona, prováděcí vyhláška č. 136/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Komise (EU) č. 2015/262 účinné od 1.1.2016)

Hříbata se označují tak, aby identifikační doklad (průkaz koně) byl vydán před opuštěním hospodářství, v němž se hříbě narodilo, nejpozději však do 12 měsíců od data narození. Majitel hříběte zašle do 14 dnů ode dne narození modrý průpis Připouštěcího lístku (Hlášenku o narození) osobě, která provádí pro plemennou knihu označování a registraci koní.

Při ověřování původů může SCHČT požadovat ověření původu podle DNA (mikrosatelity). U hříbat pocházejících z inseminace a embryotransferu je doklad o provedení  ověření původu podle DNA testu podmínkou k vystavení dokladu o původu. Je vhodné mít již při registraci hříběte k dispozici výsledek ověření paternity.

Označování koní se provádí při registraci pod matkou před odstavem, a to aplikací elektronického identifikátoru na levou stranu šíje a výžehem do levého stehna, odpovídajícím Řádu výžehů ČT, v kombinaci s popisem základní barvy, vrozených a získaných znaků a chlupových vírů na těle koně (slovním a grafickým popisem).

Mimo předepsané označení je možno na žádost majitele označit hříbě výžehem do pravé sedlové polohy. Toto označení je nepovinné a je složené ze dvou částí. V horní části je číslo registrační knihy hříbat a v dolní části pořadové číslo hříběte v registrační knize hříbat. Horní číslo je maximálně dvouciferné, dolní číslo maximálně trojciferné

Po zaregistrování a označení hříběte se vystavuje Potvrzení o původu koně (POP) a Průkaz koně. POP má platnost oficiálního dokladu o původu a je možno ho použít při prodeji, výstavách, svodech, likvidacích  pojistných událostí, atd. Průkaz koně vydává ÚEK a musí každého koně doprovázet při přesunech a musí být k dispozici v místě, kde je kůň držen. Průkaz koně nepotvrzuje vlastnictví koně.