Archiv autora: ADMIN

Svody klisen 2020

 • + při všech termínech kol KMK budou probíhat svody klisen
 • 14.4.2020 Písek (p.Kozák)
 • 7.5.2020 Proseč pod Křemešníkem
 • 21.5.2020 Kývalka (p.Novák)
 • 24.5.2020 Mělník ( p. Chýle)
 • 29.5.2020 Ostrov u Chlumce n.C. ( p.Vondrouš)
 • 17.6.2020 Tlumačov (p.Rydval)
 • 8.7.2020 Ptýrov (p.Pospíšilová)

Svod klisen 7.5.2019 Proseč pod Křemešníkem :

7. května se uskutečnil svod klisen pro oblasti Pelhřimovsko a Jihlava. Na Farmě Hrnčíř, jejíž počátky sahají až do roku 1940, funguje mimo jiné již od roku 1969 stanice plemenných hřebců. Svod klisen byl tedy pojat zároveň jako oslava a přátelské posezení pamětníků a chovatelů u příležitosti 50letého výročí existence této stanice. O skvělé spolupráci nejen se soukromými chovateli, ale třeba i se Zemskými hřebčinci Písek a Tlumačov svědčí i to, že mezi početnými diváky byli přítomni celkem čtyři současní i bývalí ředitelé těch organizací. 
Na začátku pohovořil MVDr. Zdeněk Vítů o historii místní stanice, byli předvedeni zde působící plemeníci 996 Volonter – T, 2482 Galen, 1345 Heartbreak ZH a dvě letošní hříbata. Klisny zapisoval pan Luboš Kozák a do plemenné knihy českého teplokrevníka zapsal celkem deset klisen:

ČT
o 91/288 Virginie Q de Laborie (Quidam x Carbido), chovatelka a majitelka: Michaela Sýkorová, Česká Olešná
o 91/469 Savana (Warness ZH x Mr Bid) chovatel a majitel: Bohoušek Šubr, Tábor
o 91/293 Milwaukee (Manillon Rouge x Nekoma) chovatel a majitel: Lukáš Apfelthaler, Blažov
o 91/287 La Quilanka (Quidam x Dashing Blade) chovatelka a majitelka: Veronika Mavercová, Žirovnice
o 91/285 Varmon (Volonter T x Heartbreak ZH) chovatel a majitel: Zdeněk Hrnčíř, Proseč pod Křemešníkem
o 91/260 Canessa (Cassini’s Sohn – T x Acobat II) chovatel: Ing. Jiří Mayer, Ohrazenice, majitelka: Hana Moravcová, Světlice
o 91/442 Camelia (Casiro x Corlensky G) chovatel a majitel: Zdeněk Hrnčíř, Proseč pod Křemešníkem
o 91/286 Casie (Cocain x Cyrano) chovatel a majitel: Zdeněk Hrnčíř, Proseč pod Křemešníkem
o 91/290 Cannabis (Cocain x Rainbows For Life) chovatelka a majitelka: Dagmar Záhorová, Sudkův Důl
o 91/289 Olmeca (Cocain x Dukar) chovatelka a majitelka: Martina Vacková, Pelhřimov

text: H.Štěrbová , foto: P.Zenášková

Camelia

Svody klisen Zdeslav a Luhov

V měsíci dubnu probíhaly svody klisen v Plzeňském kraji. V Luhově a ve Zdeslavi se sešlo mnoho diváků, kteří mohli sledovat klisny teplokrevné, chladnokrevné i pony. V rámci českého teplokrevníka
inspektor oblasti ing. Jan Šíma zapsal tři klisny.
91/384 Snow Goldie (Go-On T.S, 67/407 Delwa po Landos)
Chovatelka a majitelka Ivana Kolmanová, Nevid
91/150 Grille (Warness ZH, 13/946 Gladys po Silvio II)
Chovatel a majitel Augustin Sviták, Kdyně
91/266 Fanny (Pinot Grigio, 35/155 Fatma po Boruschkin)
Chovatel a majitel Petra Korčíková, Libkov. text a foto: M.Kůstková

Fanny-1

ODHAD PLEMENNÉ HODNOTY

SKOKOVÝ INDEX je standardizován k průměru 100 se směrodatnou odchylkou 20 bodů, tzn. že, koně, kteří mají hodnotu kolem 100 bodů jsou průměrní, pod 100 bodů (80 a méně) podprůměrní a nad 100 bodů (120 a více) nadprůměrní. 

 U SKOKOVÉHO INDEXU je rovněž důležitá i jeho spolehlivost, která je u každého žebříčku uvedena v %. Spolehlivost může nabývat hodnot od 0 do 100 %, a logicky čím vyšší spolehlivost RPH, tím lépe. Samozřejmě ale záleží na množství informací vstupujících do výpočtu o daném koni, tzn. že starší plemeník, který má už mnoho potomků bude mít vyšší spolehlivost RPH než mladý hřebec, který startuje 1.rokem, má mladé potomstvo nebo ještě žádné nemá. S postupem času, nabíhajícími informacemi potomcích a o dalších příbuzných jedincích a dalších soutěžích se i mladému hřebci bude zvyšovat spolehlivost SKOK.INDEXU.

Genetický trend skokových vlastností koní za posledních 18 let.

Graf s rozložením četností skokového indexu pro plemeno český teplokrevník a koní zapsaných v PK CT. Křivka znázorňuje normální rozložení četností v populaci (obecně), histogram znázorňuje, že průměr skokového indexu pro českého tepl. je 102,5 bodu, což je lehce nadprůměrem populace teplokrevných koní v ČR (což je logické neboť skoková výkonnost je jedním z hlavních šlecht.cílů PK CT).

7Odenní test hřebců

Zkouška výkonnosti hřebců 70denním testem

   Před nástupem hřebce do 70denního testu je majitel vedoucímu výcviku povinen prokázat ochotu koně nechat se nauzdit a osedlat, zvednout všechny čtyři končetiny a nechat na sebe nasednout, přijmout pobídky a předvést ve všech chodech pohyb na levou a pravou ruku, včetně korektního zastavení pod jezdcem majitele. Sporné případy rozhoduje předsednictvo SCHČT. Hodnocení při kontrolním dnu a při ZV na závěr testu provádí komise, která hřebce předvybrala.

70denní test a zkouška na jeho závěr se konají ve vybraném testačním zařízení, které určí SCHČT. Do testu mohou být přijati vybraní hřebci, kteří splňují zásady ŠP a podmínky pro zapsání do PK hřebců. Test vykonávají hřebci, kteří v roce jeho konání dosáhnou tří let.

Hřebci musí být zdraví, prostí zjevných konstitučních a dědičně podmíněných vad a chorob.

Po 30dnech výcviku je v testačním zařízení kontrolní den. V rámci tohoto dne se posuzuje stupeň výcviku u hřebců navržených vedoucím výcviku a hřebců vybraných hodnotitelskou komisí.

Majitelé mohou na základě svého rozhodnutí, doporučení vedoucího výcviku nebo hodnotitelské komise pobyt hřebce v testačním zařízení ukončit.

Majitelé hřebců jsou seznámeni s termínem kontrolního dne a závěrečné zkoušky výkonnosti.

Znaky a vlastnostmi posuzovanými v závěru testu jsou:

       – plemenný typ, pohlavní výraz

         – stavba těla

výkonnost ve skokové nebo drezurní zkoušce

  – celkový dojem a vývin

Známky za ohodnocení jednotlivých znaků a projevů jsou udělovány při závěrečné zkoušce. Známky uděluje hodnotitelská komise s výjimkou známek  h) za výcvik a i) jezditelnost a používá desetibodovou stupnici.

Plemenný typ, pohlavní výraz (a)

Plemenný typ se posuzuje s ohledem na parametry uvedené ve ŠP.

Stavba těla  (b)

   Zásady pro hodnocení stavby těla jsou uvedeny ve ŠP.

   Hodnotí se samostatně znaky  b1)-b6)

   Hodnocení těchto znaků se provádí za klidu na tvrdém podkladu.

Výkonnost   (c,d,e,f,g,h,i,j)

  Zásady pro hodnocení výkonnostních znaků jsou uvedeny ve ŠP.

   Pravidelnost pohybu (c)

  Hodnotí se po provedení hodnocení znaků  a) a b) při předvedení na ruce na tvrdém podkladu.

Kmih a elasticita pohybu (v klusu) (d)

Hodnotí se po provedení hodnocení znaků  a) a b) při předvedení na ruce na tvrdém podkladu

v průběhu zkoušek  g) skoku ve volnosti, i) jezditelnosti a  j) skokové zkoušce pod sedlem, u hřebců drezurního směru také v drezurní úloze.

Cval (e)

  Hodnotí se v průběhu zkoušek  g), i), j).

  Krok (f)

Hodnotí se po provedení hodnocení znaků  a) a  b) při předvedení na tvrdém podkladu a

v průběhu zkoušek  i) a  j).

  Skok ve volnosti (g)

Zkouška se provádí v kryté hale při volném pohybu na překážkách uvedených v příloze 1 ZŘ  vypouštěním z ruky před překážkami.

Výška stanovená pro tuto zkoušku je 120 cm a postupně se zvyšuje po 10 cm do 140 cm a má povinná 3 kola. Pro hřebce drezurního směru je výška skoků 100 cm, zvýšená po 10 cm na 120 cm.

Hřebec nemůže absolvovat další výšku aniž by bezchybně absolvoval  výšku nižší.

Třetí chyba (zastavení nebo shození překážky) na stejné výšce zkoušku končí s hodnocením 0 bodů.

  Výcvik  (h)

Známka za výcvik je ohodnocením jednotlivých níže uvedených projevů:

– charakter koně ve stáji

– charakter koně pod sedlem

– chování při korekturách a kování

– temperament

– konstituce

– krmitelnost

– učenlivost

Známky udílí vedoucí výcviku a všechny jsou součástí zkušebního protokolu. Tyto známky mohou být kontrolovány zkušební komisí s možností opravy.

  Jezditelnost (i)

Známka za jezditelnost je aritmetickým průměrem známek vedoucího výcviku a dvou zkušebních jezdců.

Známka hodnotí :

– uvolněnost, prostupnost, ohebnost a rovnováhu koně

– soustředěnost, reakce na pomůcky a ochotu koně je přijímat

– pohybové nadání (pružnost, takt a skokový projev)

Vedoucí výcviku udílí známku na základě sledování výše uvedených projevů v průběhu celého výcviku, zkušební jezdci po vykonání zkoušky podle následující metodiky.

Koně mohou být bez jezdce uvolněni v délce do 15 minut.

Každý zkušební jezdec podrobí zkoušce koně na úrovni požadavků daných závěrečnou zkouškou, a to ne déle jak 30 minut.

Zkušební jízdárna je vybavena překážkami dle přílohy 1 ZŘ.

  Skoková zkouška pod sedlem, drezurní úloha (j)

Zkouška se provádí v kryté hale nebo na ohraničeném kolbišti na postupové řadě a parkuru, pro drezurní hřebce na ohraničeném drezurním obdélníku o rozměrech 60 x 20 m. Drezurní úloha je uvedena v příloze jako „Úloha pro drezurní zkoušku hřebců drezurního směru v 70denním testu“

Postupová řada dle přílohy 1 ZŘ je pro hřebce skokového směru na začátku zkoušky, pro hřebce drezurního směru je zařazena ihned po skončení drezurní úlohy. Výška stanovená pro tuto zkoušku je 100 cm a postupně se zvyšuje po 10 cm do 120 cm a má povinná 3 kola. Výška stanovená pro hřebce drezurního směru je 90 cm a zvyšuje se po 10 cm na 110 cm.

Hřebec nemůže absolvovat další výšku, aniž by bezchybně absolvoval výšku nižší.

Třetí chyba (zastavení nebo shození překážky) na stejné výšce zkoušku končí s hodnocením 0 bodů.

Po absolvování této části hřebec skokového směru pokračuje v parkuru o výšce 100 cm na trase a překážkách uvedených v příloze 1 ZŘ. Třetí zastavení znamená ukončení zkoušky s hodnocením 0 bodů. Zkouška je hodnocena jednou známkou, která zhodnotí ochotu koně ke skákání, jeho skokový projev, respektování překážek, pravidelnost a uvolněnost cvalových skoků a jeho ovladatelnost. Při zkoušce je nařízeno uzdění uzdečkou s jednoduchým stihlem, nejsou povoleny žádné pomocné otěže, martingal, ostruhy a bičík delší 75 cm. Chrániče jsou povoleny pouze pro skokovou zkoušku.

Hřebci drezurního směru parkur neabsolvují.

Celkový dojem a vývin  (IV)

Zásady pro hodnocení jsou uvedeny ve ŠP.

Známka vychází z hodnocení za:

 • plemenný typ a pohlavní výraz
 • stavbu těla
 • mechaniku pohybu
 • projev hřebce v průběhu celých ZV

Jednotlivé známky a výsledek zkoušky jsou uvedeny ve zkušebním protokolu. Zkouška je úspěšně dokončena, pokud hřebec ukončí zkoušky s celkovým hodnocením  min.7,1b. – za a) a b)   a známka ze zkoušek je min.6,1b. – za c) až j) – viz. ŘPK, bod 6.a).

Struktura a významnost posuzovaných znaků, vlastností a zkušebních disciplin při zkouškách výkonnosti :

Posuzovaný znak, vlastnost, zkušební disciplina Dílčí významový součinitel Celkový významový součinitel
 I. TYP A POHLAVNÍ VÝRAZ  (a) 1
II. STAVBA TĚLA (b)          b1)   Hlava          b 2)  Krk          b 3)  Plec a hřbet          b 4)  Rámec          b 5)  Přední končetiny          b 6)  Zadní končetiny 1
III. VÝKONNOST 3
    c) pravidelnost pohybu 1
    d) kmih a elasticita – klus 1
    e) cval 1
    f) krok 1
    g) skok ve volnosti 1
    h) výcvik:  temperament                         charakter ve stáji                       charakter pod sedlem                       charakter při kování                       ————————-                        charakter celkem                         konstituce                         krmitelnost                         učenlivost                      ————————–                        celkem    4           4   3                1   4   16                           0,5
        i) jezditelnost 1
        j) skoková zkouška pod sedlem,            drezurní úloha 1,5
IV. CELKOVÝ DOJEM A VÝVIN  1

TESTAČNÍ ODCHOVNY

Tyto odchovny zahájily svoji činnost v roce 2001, kdy poprvé proběhly výběry přihlášených hřebečků do testu.

Zásady pro činnost odchoven jsou uvedeny ve ŠP a ZŘ ČT.

Hřebečci, aby splnili dobu trvání testu a zároveň stihli předvýběry do 70-denního testu, musí začít testaci do 30.10. t.r. Chovatelé ve spolupráci s inspektory chovu koní musí své hřebečky přihlásit k výběru do testačního zařízení. Výběr probíhá v určených termínech pro jednotlivé odchovny, které budou zveřejněny (nejpozději však před začátkem testace).

Zahájení testu: Začíná dnem výběru hřebečků předem určenou komisí, testování vybraných hřebečku musí být zahájeno v jednom termínu, skupinu nelze doplňovat v průběhu testu.

Doklady: Při předání hřebečka do testu předá majitel provozovateli testačního zařízení veterinární potvrzení a po vyhotovení i potvrzení o původu (kopie).

Ustájení: Stáj před naskladnění musí být čistá a vydesinfikovaná, v průběhu testu vybílená – 1x ročně, podestýlka denně udržovaná čistá, stáj musí splňovat požadavky ŠP, rovněž tzak i ostatní zařízení (pastviny, pohybová dráha).

Personál: Musí splňovat odborné znalosti, co se týče ošetřování, krmení a trénink hřebečků.

Ošetřování: Hřebečkům musí být věnována denní péče (uvazování, čištění, kontrola zdravotního stavu, atd.), a to tak aby byla patrná stálá péče o hřebečky, včetně pravidelných korektur kopyt, dodržování zoohygienických opatřrní, např. odčervování. Dle potřeby provádět desinfekci a deratizaci.

Krmení: Krmné dávky jsou uvedeny v příloze” Provozního řádu “, musí být splněny podmínky ŠP, krmné dávky se stanovují na zimní a letní období.

Trénink hřebečků:Trénink musí být prováděn tak, aby bylo možno hřebečky jednotlivě posoudit na předváděcí desce a dále předvést v kroku a klusu na ruce. Hřebečci musí jednotlivě zdolávat předepsané překážky.

Provedení hodnocení: Hodnocení v testačním zařízení se provádí dle Zkušebního řádu. Po provedení hodnocení komise vyhotoví písemný zápis.

Úhrada nákladů: Veškeré náklady, včetně náhrad pro komisi, hradí provozovatel testačního zařízení.

Seznam a adresy provozovatelů odchoven pro rannou testaci hřebečků