Archiv rubriky: HŘEBCI

7Odenní test hřebců

Zkouška výkonnosti hřebců 70denním testem

   Před nástupem hřebce do 70denního testu je majitel vedoucímu výcviku povinen prokázat ochotu koně nechat se nauzdit a osedlat, zvednout všechny čtyři končetiny a nechat na sebe nasednout, přijmout pobídky a předvést ve všech chodech pohyb na levou a pravou ruku, včetně korektního zastavení pod jezdcem majitele. Sporné případy rozhoduje předsednictvo SCHČT. Hodnocení při kontrolním dnu a při ZV na závěr testu provádí komise, která hřebce předvybrala.

70denní test a zkouška na jeho závěr se konají ve vybraném testačním zařízení, které určí SCHČT. Do testu mohou být přijati vybraní hřebci, kteří splňují zásady ŠP a podmínky pro zapsání do PK hřebců. Test vykonávají hřebci, kteří v roce jeho konání dosáhnou tří let.

Hřebci musí být zdraví, prostí zjevných konstitučních a dědičně podmíněných vad a chorob.

Po 30dnech výcviku je v testačním zařízení kontrolní den. V rámci tohoto dne se posuzuje stupeň výcviku u hřebců navržených vedoucím výcviku a hřebců vybraných hodnotitelskou komisí.

Majitelé mohou na základě svého rozhodnutí, doporučení vedoucího výcviku nebo hodnotitelské komise pobyt hřebce v testačním zařízení ukončit.

Majitelé hřebců jsou seznámeni s termínem kontrolního dne a závěrečné zkoušky výkonnosti.

Znaky a vlastnostmi posuzovanými v závěru testu jsou:

       – plemenný typ, pohlavní výraz

         – stavba těla

výkonnost ve skokové nebo drezurní zkoušce

  – celkový dojem a vývin

Známky za ohodnocení jednotlivých znaků a projevů jsou udělovány při závěrečné zkoušce. Známky uděluje hodnotitelská komise s výjimkou známek  h) za výcvik a i) jezditelnost a používá desetibodovou stupnici.

Plemenný typ, pohlavní výraz (a)

Plemenný typ se posuzuje s ohledem na parametry uvedené ve ŠP.

Stavba těla  (b)

   Zásady pro hodnocení stavby těla jsou uvedeny ve ŠP.

   Hodnotí se samostatně znaky  b1)-b6)

   Hodnocení těchto znaků se provádí za klidu na tvrdém podkladu.

Výkonnost   (c,d,e,f,g,h,i,j)

  Zásady pro hodnocení výkonnostních znaků jsou uvedeny ve ŠP.

   Pravidelnost pohybu (c)

  Hodnotí se po provedení hodnocení znaků  a) a b) při předvedení na ruce na tvrdém podkladu.

Kmih a elasticita pohybu (v klusu) (d)

Hodnotí se po provedení hodnocení znaků  a) a b) při předvedení na ruce na tvrdém podkladu

v průběhu zkoušek  g) skoku ve volnosti, i) jezditelnosti a  j) skokové zkoušce pod sedlem, u hřebců drezurního směru také v drezurní úloze.

Cval (e)

  Hodnotí se v průběhu zkoušek  g), i), j).

  Krok (f)

Hodnotí se po provedení hodnocení znaků  a) a  b) při předvedení na tvrdém podkladu a

v průběhu zkoušek  i) a  j).

  Skok ve volnosti (g)

Zkouška se provádí v kryté hale při volném pohybu na překážkách uvedených v příloze 1 ZŘ  vypouštěním z ruky před překážkami.

Výška stanovená pro tuto zkoušku je 120 cm a postupně se zvyšuje po 10 cm do 140 cm a má povinná 3 kola. Pro hřebce drezurního směru je výška skoků 100 cm, zvýšená po 10 cm na 120 cm.

Hřebec nemůže absolvovat další výšku aniž by bezchybně absolvoval  výšku nižší.

Třetí chyba (zastavení nebo shození překážky) na stejné výšce zkoušku končí s hodnocením 0 bodů.

  Výcvik  (h)

Známka za výcvik je ohodnocením jednotlivých níže uvedených projevů:

– charakter koně ve stáji

– charakter koně pod sedlem

– chování při korekturách a kování

– temperament

– konstituce

– krmitelnost

– učenlivost

Známky udílí vedoucí výcviku a všechny jsou součástí zkušebního protokolu. Tyto známky mohou být kontrolovány zkušební komisí s možností opravy.

  Jezditelnost (i)

Známka za jezditelnost je aritmetickým průměrem známek vedoucího výcviku a dvou zkušebních jezdců.

Známka hodnotí :

– uvolněnost, prostupnost, ohebnost a rovnováhu koně

– soustředěnost, reakce na pomůcky a ochotu koně je přijímat

– pohybové nadání (pružnost, takt a skokový projev)

Vedoucí výcviku udílí známku na základě sledování výše uvedených projevů v průběhu celého výcviku, zkušební jezdci po vykonání zkoušky podle následující metodiky.

Koně mohou být bez jezdce uvolněni v délce do 15 minut.

Každý zkušební jezdec podrobí zkoušce koně na úrovni požadavků daných závěrečnou zkouškou, a to ne déle jak 30 minut.

Zkušební jízdárna je vybavena překážkami dle přílohy 1 ZŘ.

  Skoková zkouška pod sedlem, drezurní úloha (j)

Zkouška se provádí v kryté hale nebo na ohraničeném kolbišti na postupové řadě a parkuru, pro drezurní hřebce na ohraničeném drezurním obdélníku o rozměrech 60 x 20 m. Drezurní úloha je uvedena v příloze jako „Úloha pro drezurní zkoušku hřebců drezurního směru v 70denním testu“

Postupová řada dle přílohy 1 ZŘ je pro hřebce skokového směru na začátku zkoušky, pro hřebce drezurního směru je zařazena ihned po skončení drezurní úlohy. Výška stanovená pro tuto zkoušku je 100 cm a postupně se zvyšuje po 10 cm do 120 cm a má povinná 3 kola. Výška stanovená pro hřebce drezurního směru je 90 cm a zvyšuje se po 10 cm na 110 cm.

Hřebec nemůže absolvovat další výšku, aniž by bezchybně absolvoval výšku nižší.

Třetí chyba (zastavení nebo shození překážky) na stejné výšce zkoušku končí s hodnocením 0 bodů.

Po absolvování této části hřebec skokového směru pokračuje v parkuru o výšce 100 cm na trase a překážkách uvedených v příloze 1 ZŘ. Třetí zastavení znamená ukončení zkoušky s hodnocením 0 bodů. Zkouška je hodnocena jednou známkou, která zhodnotí ochotu koně ke skákání, jeho skokový projev, respektování překážek, pravidelnost a uvolněnost cvalových skoků a jeho ovladatelnost. Při zkoušce je nařízeno uzdění uzdečkou s jednoduchým stihlem, nejsou povoleny žádné pomocné otěže, martingal, ostruhy a bičík delší 75 cm. Chrániče jsou povoleny pouze pro skokovou zkoušku.

Hřebci drezurního směru parkur neabsolvují.

Celkový dojem a vývin  (IV)

Zásady pro hodnocení jsou uvedeny ve ŠP.

Známka vychází z hodnocení za:

 • plemenný typ a pohlavní výraz
 • stavbu těla
 • mechaniku pohybu
 • projev hřebce v průběhu celých ZV

Jednotlivé známky a výsledek zkoušky jsou uvedeny ve zkušebním protokolu. Zkouška je úspěšně dokončena, pokud hřebec ukončí zkoušky s celkovým hodnocením  min.7,1b. – za a) a b)   a známka ze zkoušek je min.6,1b. – za c) až j) – viz. ŘPK, bod 6.a).

Struktura a významnost posuzovaných znaků, vlastností a zkušebních disciplin při zkouškách výkonnosti :

Posuzovaný znak, vlastnost, zkušební disciplina Dílčí významový součinitel Celkový významový součinitel
 I. TYP A POHLAVNÍ VÝRAZ  (a) 1
II. STAVBA TĚLA (b)          b1)   Hlava          b 2)  Krk          b 3)  Plec a hřbet          b 4)  Rámec          b 5)  Přední končetiny          b 6)  Zadní končetiny 1
III. VÝKONNOST 3
    c) pravidelnost pohybu 1
    d) kmih a elasticita – klus 1
    e) cval 1
    f) krok 1
    g) skok ve volnosti 1
    h) výcvik:  temperament                         charakter ve stáji                       charakter pod sedlem                       charakter při kování                       ————————-                        charakter celkem                         konstituce                         krmitelnost                         učenlivost                      ————————–                        celkem    4           4   3                1   4   16                           0,5
        i) jezditelnost 1
        j) skoková zkouška pod sedlem,            drezurní úloha 1,5
IV. CELKOVÝ DOJEM A VÝVIN  1

II. předvýběr hřebců do PK českého teplokrevníka – 22.-24.2.2019 ESC Olomouc

Pokyny pro majitele hřebců ke stažení ZDE

I. Předvýběr hřebců do PK ČT 23. ledna 2019 – Zemský hřebčinec Tlumačov

Ve středu 23.ledna se v ZH Tlumačov konal první letošní předvýběr hřebců českého teplokrevníka. Komisi se předvedli čtyři tříletí hřebci. Komise pracovala ve složení MVDr. František Horník, Stanisla Hošák a Jan Chýle.

Všichni předvedeni hřebci dostali doporučení od komise pokračovat ve výběru.

I. Předvýběr hřebců do PK ČT 24. ledna 2019 – Zemský hřebčinec Písek

II. Předvýběr hřebců do PK ČT 22.3 – 23.3.2019 – ESC Olomouc

 • celkově přihlášeno 14 hřebců ročník 2016 a 10 starších hřebců
 • mladí hřebci v rámci PK ČT: český teplokrevník – 8 hřebců, OLDB – 1x, BWP – 1x, CS – 1x, KWPN -1x, HOLST – 1x
 • starší hřebci v rámci PK ČT: ČT -1x, SF – 3x, KWPN – 2x, ODLB – 1x, BWP – 1x, A1/1 – 1x, OS – 1x, HANN – 1x
 • zápis starších hřebců do PKH obdrželo všech 10 hřebců, někteří s výhradami a 7 mladých hřebců (včetně hřebce s prémií) bylo předvybráno.
 • komise hodnotila dle šlechtitelského řádu PK ČT
 • hřebci byli předvedeni na ruce, byla posouzena mechanika pohybu v kroku a klusu na tvrdém povrchu, následoval skok ve volnosti na výškách 110, 120 a 130 cm, se svolením majitele hřebce mohl hřebec pokračovat na výškách 140 a 150 cm (nehodnoceno komisí)

Prémii obdržel LAMAZE TN

 • NAROZEN: 4. 4. 2016
 • PLEMENO: KWPN
 • CHOVATEL a majitel: TEAM NIJHOF
 • Držitel: ZH Písek s.p.o.

Záznam z II. Předvýběru hřebců můžete shlédnout prostřednictvím YouTube kanálu EquiTV.cz  :

odkaz na fotogalerii od Martiny Kůstkové ZDE