Archiv rubriky: HŘÍBATA

TESTAČNÍ ODCHOVNY

Tyto odchovny zahájily svoji činnost v roce 2001, kdy poprvé proběhly výběry přihlášených hřebečků do testu.

Zásady pro činnost odchoven jsou uvedeny ve ŠP a ZŘ ČT.

Hřebečci, aby splnili dobu trvání testu a zároveň stihli předvýběry do 70-denního testu, musí začít testaci do 30.10. t.r. Chovatelé ve spolupráci s inspektory chovu koní musí své hřebečky přihlásit k výběru do testačního zařízení. Výběr probíhá v určených termínech pro jednotlivé odchovny, které budou zveřejněny (nejpozději však před začátkem testace).

Zahájení testu: Začíná dnem výběru hřebečků předem určenou komisí, testování vybraných hřebečku musí být zahájeno v jednom termínu, skupinu nelze doplňovat v průběhu testu.

Doklady: Při předání hřebečka do testu předá majitel provozovateli testačního zařízení veterinární potvrzení a po vyhotovení i potvrzení o původu (kopie).

Ustájení: Stáj před naskladnění musí být čistá a vydesinfikovaná, v průběhu testu vybílená – 1x ročně, podestýlka denně udržovaná čistá, stáj musí splňovat požadavky ŠP, rovněž tzak i ostatní zařízení (pastviny, pohybová dráha).

Personál: Musí splňovat odborné znalosti, co se týče ošetřování, krmení a trénink hřebečků.

Ošetřování: Hřebečkům musí být věnována denní péče (uvazování, čištění, kontrola zdravotního stavu, atd.), a to tak aby byla patrná stálá péče o hřebečky, včetně pravidelných korektur kopyt, dodržování zoohygienických opatřrní, např. odčervování. Dle potřeby provádět desinfekci a deratizaci.

Krmení: Krmné dávky jsou uvedeny v příloze” Provozního řádu “, musí být splněny podmínky ŠP, krmné dávky se stanovují na zimní a letní období.

Trénink hřebečků:Trénink musí být prováděn tak, aby bylo možno hřebečky jednotlivě posoudit na předváděcí desce a dále předvést v kroku a klusu na ruce. Hřebečci musí jednotlivě zdolávat předepsané překážky.

Provedení hodnocení: Hodnocení v testačním zařízení se provádí dle Zkušebního řádu. Po provedení hodnocení komise vyhotoví písemný zápis.

Úhrada nákladů: Veškeré náklady, včetně náhrad pro komisi, hradí provozovatel testačního zařízení.

Seznam a adresy provozovatelů odchoven pro rannou testaci hřebečků

REGISTRACE HŘÍBAT

veškeré informace obsahuje ŘÁD PLEMENNÉ KNIHY ČT nebo je naleznete na webových stránkách Ústřední evidence koní ČR www.uek.cz

OZNAČOVÁNÍ, REGISTRACE A EVIDENCE KONÍ, OSLŮ A JEJICH KŘÍŽENCŮ S KOŇMI (§ 22 a § 23 plemenářského zákona, prováděcí vyhláška č. 136/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Komise (EU) č. 2015/262 účinné od 1.1.2016)

Hříbata se označují tak, aby identifikační doklad (průkaz koně) byl vydán před opuštěním hospodářství, v němž se hříbě narodilo, nejpozději však do 12 měsíců od data narození. Majitel hříběte zašle do 14 dnů ode dne narození modrý průpis Připouštěcího lístku (Hlášenku o narození) osobě, která provádí pro plemennou knihu označování a registraci koní.

Při ověřování původů může SCHČT požadovat ověření původu podle DNA (mikrosatelity). U hříbat pocházejících z inseminace a embryotransferu je doklad o provedení  ověření původu podle DNA testu podmínkou k vystavení dokladu o původu. Je vhodné mít již při registraci hříběte k dispozici výsledek ověření paternity.

Označování koní se provádí při registraci pod matkou před odstavem, a to aplikací elektronického identifikátoru na levou stranu šíje a výžehem do levého stehna, odpovídajícím Řádu výžehů ČT, v kombinaci s popisem základní barvy, vrozených a získaných znaků a chlupových vírů na těle koně (slovním a grafickým popisem).

Mimo předepsané označení je možno na žádost majitele označit hříbě výžehem do pravé sedlové polohy. Toto označení je nepovinné a je složené ze dvou částí. V horní části je číslo registrační knihy hříbat a v dolní části pořadové číslo hříběte v registrační knize hříbat. Horní číslo je maximálně dvouciferné, dolní číslo maximálně trojciferné

Po zaregistrování a označení hříběte se vystavuje Potvrzení o původu koně (POP) a Průkaz koně. POP má platnost oficiálního dokladu o původu a je možno ho použít při prodeji, výstavách, svodech, likvidacích  pojistných událostí, atd. Průkaz koně vydává ÚEK a musí každého koně doprovázet při přesunech a musí být k dispozici v místě, kde je kůň držen. Průkaz koně nepotvrzuje vlastnictví koně.