OZNAČOVÁNÍ, REGISTRACE A EVIDENCE KONÍ

Platné podle § 22 a § 23 plemenářského zákona, prováděcí vyhláška č. 136/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Komise (EU) č. 2015/262 účinné od 1.1.2016

Všechny potřebné informace včetně kontaktů a formulářů lze najít též na internetové adrese www.uek.cz.

PRŮKAZ KONĚ

Průkaz koně je povinným identifikačním dokladem vydávaným v souladu s nařízením Komise (EU) č.2015/262. Každý koňovitý musí být vybaven průkazem před opuštěním hospodářství, ve kterém se narodil, nejpozději do 12 měsíců stáří.

Průkaz koně vydá ÚEK na základě provedené registrace a žádosti majitele, za níž je považován zelený PL nebo “Hlášení o registraci koně narozeného v ČR” (u koní registrovaných bez připouštěcího lístku) nebo “Hlášení o trvalém dovozu koně”, pokud kůň dovezený ze třetích zemí nemá průkaz koně vystavený v souladu s přímo použitelnými předpisy EU. Průkaz koně vydá ÚEK do 28 dnů od doručení žádosti.

Anglickým plnokrevníkům a klusákům je průkaz vydán do 14 dnů ode dne kontroly totožnosti koně. Průkazy pro tato dvě plemena vydává Jockey Club, resp. Česká klusácká asociace – adresy a kontakt uveden v části “Kontakty

Průkaz koně musí každého koně doprovázet při přesunech a musí být k dispozici v místě, kde je kůň držen. V tomto dokumentu musí být kromě preventivních, diagnostických, příp. léčebných veterinárních opatření zaznamenán i status koňovitého, tzn. zda je, či není určen pro lidskou spotřebu. V případě, že je kůň určen pro vstup do potravinového řetězce, je nutné, aby v průkaze byla zaznamenána stanovená léčba léčivy.

Průkaz koně nepotvrzuje vlastnictví koně. Průkaz koně zůstává v majetku vydávající organizace a po smrti koně musí být úředně zneplatněn a vrácen vydávající organizaci k archivaci. Majitel si následně může požádat o předání zneplatněného průkazu koně na památku

HLÁŠENÍ ZMĚN

Dojde-li

 • ke změně majitele
 • k porážce
 • k úhynu nebo utracení
 • ke ztrátě
 • ke kastraci
 • k vývozu koně, osla a jejich křížence (s výjimkou k účasti na svodu zvířat)

je majitel povinen tuto skutečnost nahlásit do 30-ti dnů ode dne, kdy ke změně došlo:

 • Nový majitel koně zapsaného v PK vedené v ČR zasílá příslušnému UCHS hlášení změny do 30 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Nový majitel koně zasílá současně s hlášením změny průkaz koně, ve kterém UCHS potvrdí změnu majitele a průkaz zasílá zpět novému majiteli.
 • Nový majitel koně neregistrovaného v PK zasílá ÚEK hlášení změny do 30 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Současně zasílá i průkaz koně k zaznamenání změny majitele.
 • Každý nový majitel koně, jemuž byl vydán průkaz koně v zahraničí zasílá buď původní vydávající organizaci nebo na ÚEK hlášení změny spolu s průkazem koně do 30 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo.Za účelem zamezení neoprávněného přepisu majitele koně má zaevidovaný majitel možnost písemně požádat plemennou knihu, resp. ÚEK, o provedení následné změny majitele jen po doložení úředně ověřeného podpisu tohoto zaevidovaného majitele.
 • Při přemístění koně na jatka nebo v případě úhynu do asanačního podniku zašle majitel koně na ÚEK “Hlášení změny” a současně předá průkaz koně jatkám, nebo asanačnímu podniku, které ho po poražení koně nebo zpracování těla koně zneplatní a zasílají ÚEK.
 • Dojde-li ke k úhynu koně, kdy kadáver nebyl předán do asanačního podniku, zasílá původní majitel koně ÚEK “Hlášení změny” spolu s průkazem koně.
 • Při vývozu (kromě anglického plnokrevníka a klusáka) zašle majitel na ÚEK pouze hlášení vývozu. Při vývozu anglických plnokrevníků a klusáků zasílá majitel průkaz společně s hlášením změny nejméně 14 dní předem na Jockey Club, resp. Českou klusáckou asociaci.
 • Při kastraci zašle majitel koně na ÚEK pouze hlášení kastrace, do průkazu kastraci potvrdí veterinární lékař.
 • Při ztrátě koně zašle majitel koně na ÚEK “Hlášení změny” spolu s průkazem koně.