Finanční řád

Finanční řád plemenné knihy českého teplokrevníka

 Hospodaření plemenné knihy se řídí tímto Finančním řádem, který je nedílnou součástí Řádu plemenné knihy českého  teplokrevníka. Finanční řád (dále jen FŘ) vydává SCHČT, na základě ustanovení čl.14 ŘPK.

1. Účel finančního řádu

 Účelem FŘ je stanovit jednotná, platná a kontrolovatelná  pravidla finanční účasti členů PK na tvorbě (a užití) zdrojů nezbytných pro vedení PK.

2. Předmět finanční činnosti

 Členové PK se účastní na tvorbě zdrojů formou poplatků za  vymezené úkony spojené s vedením PK, jmenovitě za:

 a) Vstupní zápis majitele koní do rejstříku chovatelů

 b) Zápis a označení hříběte pod klisnou

 c) Zápis klisny do PK

 d) Zápis hřebce (čerstvého nebo mraženého spermatu) do PK

 e) Udělení výběru k použití plemeníka, spermatu na příslušný rok

 f)  Potvrzení o původu koně

 g) Výpis z plemenné knihy

 h) Duplikát, dodatek připouštěcího lístku

 i)  Změna majitele

j)  Návštěva hodnotitele v chovu

k) Změna jména koně

3. Poplatky

 Sazebník poplatků za jednotlivé úkony PK navrhuje  a schvaluje předsednictvo SCHČT podle aktuální situace. Příjmy dle sazebníku jsou součástí rozpočtu SCHČT a dává se na vědomí konferenci SCHČT. Vydává, popř. prodlužuje ho předsednictvo SCHČT a to na období nejméně jednoho roku a seznamuje s ním své členy PK obvyklou formou, tj. na webových stránkách SCHČT, v časopise ASCHK a ostatních periodikách. Na požádání kteréhokoli člena je povinen SCHČT sazebník zaslat na náklady žádajícího. Schválený sazebník  pro dané období tvoří nedílnou součást FŘ.

4. Účtování poplatků

 Poplatky se účtují takto:

 bod a) fakturačně na základě přihlášky do PK

 bod b) na místě pracovníkovi provádějícímu označení hříběte

 bod c) na dobírku

 bod d) před udělením výběru hřebci a zapsáním do plemenné knihy

 bod e) fakturace SCHČT se splatností k 1.2. příslušného roku

 bod f,g) na dobírku

 bod h) fakturačně

 bod i) fakturačně nebo složenkou

 bod j) na místě hodnotitele chovu koní

 bod k) fakturačně

 Fakturace se řídí obecně závaznými předpisy. Neplacení  faktur má za následek, vedle opatření vyplývajících z obecně  závazných předpisů, pozastavení, popř.zrušení  zápisu hřebce či klisny v PK.

 5. Plátci poplatků

 Plátci poplatků jsou majitelé koní.

Náklady na výběr a posuzování hřebečků v testačních zařízeních hradí oprávněná organizace, která je provozuje.

Současně s nabytím platnosti tohoto Řádu se ruší platnost předchozího Řádu PK.

Sazebník poplatků ASCHK 2018