TERMÍNY OBLASTNÍCH SCHŮZÍ 2017* 17.2.2017, RESTAURACE NA ZÁMKU VELKÝ TÝNEC, 16,00 hodin - OBLAST OLOMOUCKO-ZLÍNSKO

* 18.2.2017, ČEŠNOVICE (hospoda), 9,00 hodin - JIHOČESKÁ OBLAST

* 21.2.2017, BÝŠŤ - OBECNÍ HOSPODA NA NÁVSI, 15,00 hodin - KRÁLOVEHRADECKÝ, PARDUBICKÝ KRAJ

* 23.2.2017, RESTAURACE CONTACT OPAVA-KATEŘINKY, 16,00 hodin - SEVEROMORAVSKÁ OBLAST

* 23.2.2017, PENZION HRUŠTINEC HORNÍ HABARTICE, 17,00 hodin - ÚSTECKÝ, LIBERECKÝ KRAJ

* 24.2.2017, RESTAURACE SPARTA SULKOV U PLZNĚ, 17,00 hodin - PLZEŇSKÝ, KARLOVARSKÝ KRAJ

* 27.2.2017, HEROUTICE, 18,00 hodin - STŘEDOČESKÁ OBLAST

* 28.2.2017, OSTROVAČICE - RESTAURACE U NEDBÁLKŮ, 18,00 hodin - JIHOMORAVSKÁ OBLAST, VYSOČINA

* 28.2.2017, VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST VÚŽV v.v.i.PRAHA, 18,00 hodin - OBLAST PRAHA

2016

11.11.2016 začíná II: předvýběr hřebců do plemenitby (mladí ročník narození 2014 i starší s prokázanou výkonností), poslední z letošních velkých chovatelských akcí. Vzhledem k již proběhlým přípravám a navázáním akce na finanční prostředky MZe proběhne celá akce na dopředu známých podmínek v Herouticích.

Vzhledem k velmi vyhroceným názorům na vedení SCHČT apelujeme na všechny zůčastněné, aby věnovali plnou pozornost vážnosti této akce. Doufáme, že výsledky nebudou nijak ovlivněny událostmi uplynulých měsíců a chovatelé nebudou použiti jako rukojmí při prosazování soukromých zájmů.
10.11.2016 23:00
ZZV 3 LETÝCH KLISEN- NEBANICE 29.9.2016 1. Základní ustanovení:
Pořadatel: Svaz chovatelů českého teplokrevníka a Svaz chovatelů koní Západní Čechy
Místo konání: Nebanice
Datum konání: 29.9.2016 od 10:00 hod.
Garant oblasti: Petra Vraná
2. Podmínky účasti:
Zkouška je určena pro tříleté klisny, které byly zapsány do PK ČT splňující podmínky zápisu do HPK a PK ČT. Každý účastník ZZVK musí být do stanoveného termínu řádně přihlášen. Při prezentaci majitel klisny předloží průkaz o osvědčení původu.
3. Úbor a výstroj:
Úbor jezdce dle pravidel ČJF. Výstroj koně dle řádu SCHČT.
4. Všeobecné údaje:
Jmenovité přihlášky: email: Petra.Vrana@seznam.cz, tel. 603 540 747
Ustájení: nebanice@wia.cz, tel. 731 472 316
Uzávěrka přihlášek: 27.9.2016
Pěněžité plnění: 700,- Kč/ klisna
Prezentace: do 9:00 hod.
Začátek: 10:00 hod
5. Veterinární předpisy:
Jsou stanoveny v platných Metodických pokynech SVS ČR. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné vetrinární doklady v souladu s těmito pokyny.
6. Ostatní ustanovení:
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody a onemocnění, za ztráty předmětů a jejich poškození.
Za pořadatele: Petra Jílková
ZKOUŠKY ZÁKLADNÍKO VÝCVIKU 3LETÝCH KLISEN
1. Základní ustanovení:
Pořadatel: Svaz chovatelů českého teplokrevníka a Svaz chovatelů koní Západní Čechy
Místo konání: Štěnovický Borek
Datum konání: 15.9.2016 od 10:00 hod.
Garant oblasti: Petra Vraná
2. Podmínky účasti:
Zkouška je určena pro tříleté klisny, které byly zapsány do PK ČT splňující podmínky zápisu do HPK a PK ČT.Každý účastník ZZVK musí být do stanoveného termínu řádně přihlášen. Při prezentaci majitel klisny předloží průkaz o osvědčení původu.
3. Úbor a výstroj:
Úbor jezdce dle pravidel ČJF. Výstroj koně dle řádu SCHČT.
4. Všeobecné údaje:
Jmenovité přihlášky: email: jkhuncice@volny.cz , tel. 603 593 096
Uzávěrka přihlášek: 13.8.2016
Pěněžité plnění: 700,- Kč/ klisna
Prezentace: do 9:00 hod.
Začátek: 10:00 hod
5. Veterinární předpisy:
Jsou stanoveny v platných Metodických pokynech SVS ČR. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné vetrinární doklady v souladu s těmito pokyny.
6. Ostatní ustanovení:
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody a onemocnění, za ztráty předmětů a jejich poškození.
Za pořadatele: Petra Jílková

V pátek 26. srpna se v ZH Písek konala výstava hříbat, tříletých teplokrevných a chladnokrevných klisen a zkoušky výkonnosti. Mezi hříbaty vyhrála kategorii klisniček Casie po Cocain chovu Zdeňka Hrnčíře, a kategorii hřebečků Gamon po Galandro ZH v majetku Martina Rotha. Šampionkou tříletých klisen jihočeské oblasti se stala bělka Casilia po Cassilius chovatele Zdeňka Hrnčíře. Tato klisna byla také nejlépe ohodnocena ve zkouškách klisen, když společně s další klisnou Sonáta patřící Pavle Habichové dosáhla na hodnocení 8,4 bodu. Foto Martina Kůstková.

Výkonnostní zkoušky tříletých klisen
Datum konání: 14. 9. 2016 (středa)
Místo konání: Jezdecký areál TJ Slovan Frenštát p/R, Tichá 557, 742 74

Pořadatel: SCHČT a TJ Slovan Frenštát p/R
Garant: předsednictvo SCHČT
Datum uzávěrky: 12. 9. 2016
Program: 10.00 hod. sportovní výkonnostní zkoušky Skok ve volnosti Drezura Postupová řada
VÝKONNOSTNÍ ZKOUŠKY JSOU ZAHRNUTY DO PRAVIDEL „UDRŽOVÁNÍ A ZLEPŠOVÁNÍ GENETICKÉHO POTENCIÁLU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ROSTLIN“ Mze ČR.
Požadavky: dle zkušebního řádu SCHČT
Přihlášku se jménem majitele klisny, jménem a číslem klisny a určení alternativy výkonnostní zkoušky, zašlete do 12. 9. 2016 na adresu: info@tjslovan.cz, telefon 603 733 154
Peněžité plnění: Úhrada pořadateli za technické a administrativní práce činí 500,-Kč za každou zúčastněnou klisnu.
Sankce: podle všeobecných pravidel pro pořádání přehlídek, výstav a zkoušek výkonnosti.
Ustájení: Ustájení zajistí pořadatel. Ustájení v omezeném počtu nutno objednat předem tel. 603733154, cena za box 200,- Kč, přes noc + 100,- Kč
Předvádění: Jezdecký úbor ČJF, zelená nebo modrá polokošile se znakem ČT , bílé nebo šedé kalhoty, bíle sportovní boty. Každý majitel je povinen předvádět své koně sám, pokud toho není schopen, je povinen si najmout jinou osobu.
Veterinární podmínky:
1. Koně musí být doprovázeni průkazem koně v souladu s § 23 odst. 4 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, který odpovídá vzoru uvedenému v příloze č. 8, části 5 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem. Koně, kteří mají průkaz koně vystavený v souladu s předpisy Evropských společenství se slovním a grafickým popisem, se považují za koně označené v souladu s touto vyhláškou.
2. Všichni koně bez rozdílu věku musí splňovat požadavky na jejich označení podle § 13 až § 15 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem. Koně, kteří jsou označeni v souladu s předpisy Evropských společenství se slovním a grafickým popisem, se považují za koně označené v souladu s touto vyhláškou.
3. Dále musí být v průkazu uvedeno, že: a) kůň byl vakcinován dle vakcinačního schématu udaného výrobcem vakcíny a je v imunitě proti influenze (chřipce koní). Poslední vakcinace byla provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu, b) kůň od 24 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii; vyšetření nesmí být starší 6 měsíců, c) kůň nebyl 30 dnů před odběrem vzorků k laboratornímu vyšetření alergologicky vyšetřen, d) kůň pocházející z členské země EU musí splňovat nad rámec požadavků § 19 odst. 2 vyhlášky č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty, ve znění pozdějších předpisů, podmínku povinnosti vystavení veterinárního osvědčení (TRACES), konkrétně vzor 2009/156 AII Registrovaní koňovití. Pořadatel dále upozorňuje, že v návaznosti na nařízení Státní veterinární správy ČR ze 04.06. 2015, je dokument TRACES povinně vyžadován u všech koní účastnících se svodů (závody, výstavy, přehlídky, ...), přivážených na území České republiky z jiných zemí!!! Bez tohoto dokumentu není možné danému koni povolit start v daných závodech, ani jeho ustájení v místě konání zkoušek.
Před vyložením koní předloží vedoucí transportu příslušná veterinární osvědčení pro přepravu koní dle platných směrnic od 4.6. 2015. Bez splnění výše uvedených veterinárních podmínek a zdravotního průkazu odevzdaného ke kontrole příslušnému veterinárnímu lékaři nebude kůň připuštěn ke zkoušce!!!
Ostatní ustanovení: Pořadatel nepřebírá v žádném případě zodpovědnost za případná zranění nebo nehody, které by postihly účastníky VZ nebo jejich koně. Případné ztráty nebo škody pořadatel nehradí.
Ve Frenštátě p/R 17. 8. 2016 Za TJ Slovan Frenštát p.R. předseda : JUDr. Čeněk Šrubař

Třetí předvýběr hřebců ČT do 70-ti denního testu


Ve čtvrtek 14.7.2016 se v areálu Zemského hřebčince v Písku uskutečnil Třetí předvýběr hřebců ČT do 70-ti denního testu. Přihlášeno a předvedeno bylo celkem 7 mladých hřebců, komise vybrala 5 z nich - oba drezurní hřebci Swiss Colours a 2227 Monaco a tři ze skokových 2189 Heartvit ZH, 18/398 Toscany, 2190 Iniesta. Do 70-ti denního testu nastoupili všichni představení hřebci.foto M. Kůstková