Názory a komentáře

Podle skutků poznáte je..

.
Skupina bývalých funkcionářů déle než rok protiprávně ovládala SCHČT, přestože k tomu neměla žádný mandát. Nakládali s prostředky svazu i ke svému prospěchu a tvářili se, že jim jde o zájmy chovatelů. Přitom jim bylo jasné, že své pozice dlouhodobě neudrží. Ale protože se nechtěli vzdát výhod, a to především majetkového prospěchu, který jim z SCHČT plynul, vymysleli zajímavé řešení. Založili si k 1. 8. 2017 nový spolek Svaz chovatelů českého teplokrevného koně a za cíl si dali totéž, co bylo cílem SCHČT. Tedy jedná se o spolek zcela konkurenční vůči SCHČT. Aby se však dostali k dotačním prostředkům, které dosud čerpal SCHČT, museli se usilovat o získání statutu uznaného chovatelského sdružení (UCHS). A protože statut UCHS pro plemennou knihu ČT již byl obsazen SCHČT, jedinou cestou, jak toho dosáhnout, bylo dostat SCHČT do insolvence. A tomuto cíli podřídili své úsilí. A tak vidíme, že zatímco současné vedení SCHČT se snažilo s představiteli ministerstva zemědělství v srpnu 2017 najít řešení, které by stabilizovalo situaci ve svazu, tito bývalí představitelé se také farizejsky tvářili, že i oni usilují o tuto stabilizaci. Přitom ve skutečnosti jim šlo o přesný opak......................................

CELÝ DOKUMENT KE STAŽENÍ ZDE 11. 2. 2018 JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

5.2.2018 - Takto reagoval místopředseda SCHČT p. Růžička na pozvánku k jednání předsednictva - CELÁ ZPRÁVA ZDE
V reakci na nařčení, která publikovala paní V. Boušková na stránkách www.schct.ct, zveřejňujeme reakci rozhodčí komise.

Vážení chovatelé,
jelikož se blíží oblastní schůze svazu chovatelů ČT, dal jsem si schválně tu práci, a pročetl si zápisy z těchto schůzí konaných před rokem v jednotlivých krajích a oblastech, a zkusil si představit, jak by asi vypadala situace ve svazu, řekněme "za normálního stavu". Došel jsem ke zjištění, že například bývalý předseda svazu pan Perníček byl navrhován na předsedu do dalšího období pouze ve dvou oblastech, a to v Praze a Středočeském kraji. S velkou pravděpodobností se tedy dá soudit, že by svůj mandát neuhájil. Navíc v poslední době rád prohlašoval, že vlastně předsedu ani dělat nechce, že svaz pouze nepředá do rukou Equiservis konsulent, ať se udělají nové volby, ať padne komu padne a podobná prohlášení. Já osobně si myslím, že nebýt směšné jihlavské taškařice, kde se sešlo pár rodinných příslušníků bývalého předsednictva, a navzdory všem svazovým stanovám si jakoby zvolili staronové předsednictvo, tak za normálních okolností už by panu Perníčkovi nepadlo!

Dále jsem zjistil, že většina loňských schůzí byla dosti kritická k různým krokům předsednictva, a na většinu z nich bylo odpovězeno "protože předsednictvo tak rozhodlo!". Ano, rádoby předsednictvo by zase a opět rádo rozhodovalo samo a o všem, o čemž svědčí i to, že při jihlavské taškařici nevolilo ani kontrolní komisi, ani rozhodčí komisi, což jsou orgány jasně dané stanovami, a slouží ke kontrole předsednictva. V tomto případě úplně zbytečná věc,že!

Když k tomu připočteme propadnutí mandátu před loňskými volbami, je to jen další pohrdání členskou základnou! A já osobně už se těším na telefonát od pana Perníčka, aby mi vysvětlil, jak moje informace jsou špatné, zkreslené a že pravda je úplně jiná, a všechno pro koně!

7.2.2017 Václav Maroušek
Právo znají, ale nedodržují ho

S radostí zjišťuji, kolik právních odborníků máme v řadách členů SCHČT, a to přesto, že vesměs právnické vzdělání nemají. A to platí především o členech bývalého předsednictva. Bohužel, z právního řádu si vybírají jen to, co jim vyhovuje a když jim to vyhovuje.

V „Prohlášení předsednictva SCHČT“ publikovaném na stránkách www. schct.cz čteme, že konference konaná 7. 12. 2016 je platná včetně všech jejich usnesení (tedy zřejmě i usnesení o volbě nových orgánů). A dále zde následuje citace § 258 občanského zákoníku (OZ), podle kterého „každý člen spolku, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku.“ A dále pokračují slovy: „Pokud tato varianta nastane, tak až do přezkoumání rozhodnutí soudem platí presumpce správnosti – to znamená, že vydaná usnesení jsou platná, a to až do zjednání nápravy úřední cestou.“ A pak dále následuje soupis žalob, trestních oznámení a výpovědí z pracovního poměru, které „nové“ předsednictvo rozeslalo na všechny strany. Tak tedy vidíme, že „nové“ předsednictvo zná zákony správně. Problém však je v tom, že se jimi řídí, jen když se mu to hodí.

To, co zde uvádí jako právní výklad, se totiž týká i všech předešlých jednání orgánů SCHČT, především územních členských schůzí a konferencí, a to i těch z I. pololetí loňského roku, ze kterých vzešly nové orgány spolku. Někteří členové bývalého předsednictva však zpochybnili legálnost volby orgánů z těchto členských schůzí vzešlých žalobou u soudu, o které doposud nebylo rozhodnuto. Kromě toho podali návrh na vydání předběžného opatření, kterému však soud nevyhověl. Tedy s odkazem na § 258 OZ navrhli soudu, aby rozhodl o neplatnosti usnesení z těchto schůzí včetně volby orgánů z nich vzešlých. A vzhledem k tomu, že o této žalobě soud dosud nerozhodl, platí uvedená presumpce (předpoklad) správnosti postupu spolku, a proto všechny orgány vzešlé z členských schůzí konaných v I. pololetí 2016 jsou řádnými orgány SCHČT a každý člen má z povinnost v souladu s čl. V stanov je respektovat. Neučiní-li tak, vystavuje se nebezpečí vyloučení pro porušení stanov.
Tedy rekapituluji:
1. Na ÚČS a konferenci konaných v I. pololetí 2016 zvolé orgány SCHČT jsou řádně zvolenými orgány svazu.
2. Na tom nic nemění ani to, že někteří členové bývalého předsednictva podali žalobu na neplatnost usnesení z těchto schůzí včetně voleb, protože o této žalobě nebylo dosud soudem rozhodnuto, a proto platí presumpce správnosti usnesení plenárních orgánů touto žalobou napadených.
3. Všechny další úkony někoho jiného, než orgánů vzešlých ze schůzí konaných v I. pololetí 2016, především pak schůze „všech orgánů“ konané 7. 12. 2016, jsou neplatné, protože nebyly svolány předsednictvem spolku.
4. Kromě toho schůze „všech orgánů“ byla před jejím konáním předsednictvem zrušena a byla také prohlášena za neplatnou rozhodčí komisí spolku. I když i na tato rozhodnutí předsednictva a rozhodčí komise prý podali členové bývalého předsednictva žalobu na neplatnost, dokud o ní nebude soudem pravomocně rozhodnuto, platí presumpce jejich správnosti, tedy tato rozhodnutí jsou platná.
5. SCHČT má tedy jediné legitimní orgány, a to ty vzešlé z konference 29. 6. 2016.
Vidíme tedy, že někteří členové bývalého předsednictva si z právního řádu vybírají jen ta ustanovení, která se jim hodí a kdy se jim hodí. Právní řád však má za povinnost dodržovat každý občan, a to právní řád jako celek a vždy.

1.2.2017 JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.
Vyjádření vlastního názoru k "Prohlášení předsednictva SCHČT", které bylo zveřejněno dne 22.1.2017 na webových stránkách SCHČT.

Po přečtení tohoto prohlášení členů předsednictva, tedy předsednictva, které vzešlo z akce 7.12.2016 v Jihlavě, cítím potřebu vám sdělit svůj vlastní osobní názor k tomuto prohlášení, vzhledem k tomu, že jsou zde vylíčeny skutečnosti pouze jednostranně. V dané věci jsem zcela nezaujatý a nejsem zavázán ani bývalému předsednictvu ani současnému, nejsem zaměstnancem SCHČT, ani nejsem v žádném příbuzenském poměru z některým z členů výše zmiňovaných předsednictev, rady nebo komisí, jsem člen SCHČT a na řádné konferenci v Humpolci dne 29.6.2016 jsem byl zvolen za člena revizní komise, veškeré informace získávám jen z toho co si na webových stránkách SCHČT přečtu ze zpráv, oznámení, prohlášení, z dopisů členů SCHČT a bývalého a současného předsednictva.
V prvé řadě je zde zmiňovaná akce dne 7.12.2016 v Jihlavě, kde je uvedeno, že táto akce, celý její průběh, včetně oblastních a územních schůzi, které tam údajně proběhly a následná konference byla v souladu se stanovami spolku, ale opak je pravdou, vše odporuje již dříve schválených a v současné době platným Stanovám SCHČT a nemá podporu v žádném zákonném ustanovení, dle stanov konferenci svolává předsednictvo, ne místopředseda, jak bylo v tomto případě akce Jihlava, konference volí pouze předsedu, místopředsedu a devátého člena předsednictva a ne celé předsednictvo, oblastní členskou schůzi svolávají garanti oblasti na pokyn předsednictva, což také v tomto případě nebylo, proč v Jihlavě nebyla podle stanov zvolena Kontrolní a Rozhodčí komise, v tomto případě těchto dvou komisí zvolení na Konferenci v Humpolci dne 29.6.2016 platí?
Jak mohlo toto "předsednictvo" a proč, dát výpověď zaměstnanci Ing. Novákové, když táto byla do pracovního poměru přijata novým předsednictvem zvoleným na řádné konferenci v Humpolci dne 29.6.2016, když tuto konferenci prohlašují za neplatnou a neuznávají, zde zvolené funkcionáře, kromě pana Karla Růžičky staršího, Josefa Kincla staršího a MVDr. Josefa Lysáka, když se jim to hodilo. Jestliže byla Ing. Novotná přijata do pracovního poměru někým nekompetentním a jehož zvolení prohlašuji za neplatné, tak i pracovní smlouva jím uzavřená je neplatná a nemusím takovému člověku dávat žádnou výpověď, protože logicky není z čeho, tím to a ještě dalšími skutečnostmi si před dubnové a Jihlavské "předsednictvo" odporuje a konferenci ze dne 29.6.2016 z Humpolce uznává platnou jen v situacích, které jim vyhovují. Rovněž je to i s členy předsednictva zvolenými na konferenci v Humpolci 29.6.2016, kdy pán Růžička byl dle jejích potřeby uznávaný místopředseda SCHČT, ale jen v situacích, které se jim hodily.
V prohlášení "předsednictva", jehož se tento rozbor týká je uvedeno "Dne 22.12.2016 opětovně uzavřel pan Ing. Zich novou pracovní smlouvu s Ing. Novákovou. Je zřejmé, že tímto krokem je reagováno na zrušení pracovního poměru ve zkušební době, čímž pan Ing. Zich přiznává oprávnění pana Růžičky a pana Perníčka jednat za spolek, resp. pan Ing. Zich by nikdy neuzavíral novou pracovní smlouvu s Ing. Novákovou, pokud by nebyl přesvědčen o tom, že původní smlouva neskončila", tolik citace, když se ohlédneme zpět na období od řádné konference SCHČT v Humpolci dne 29.6.2016 do akce z Jihlavy dne 7.12.2016, tak členové bývalého předsednictva ve svých vyjádřeních několikrát zdůrazňovali, že za SCHČT má oprávnění jednat pouze místopředseda pán Růžička jako řádně zvolený místopředseda, když předseda MVDr. Vítů ze své funkce odstoupil, tímto jasně dávali najevo, že funkcionáři předsednictva zvolení v Humpolci dne 29.6.2016 mají oprávnění jednat za SCHČT a tím prokázali, že platnost této konference z 29.6.2016 uznávají, ale toto používali jen v situacích, kdy to potřebovali, když se jím to nehodilo, tak platnost této konference zpochybňovali a neuznávali. V situaci řešení pracovního poměru Ing. Novákové, které jsem výše citoval, tak byla použita proti Ing. Zichovi stejná taktika, opakovaně cituji "čímž pan Ing. Zich přiznává oprávnění pana Růžičky a pana Perníčka jednat za spolek………" .

Co se týká, tak zvaného "Převzetí kanceláře spolku", o kterém se také v prohlášení a na webových stránkách SCHČT píše, tak toto by mělo být v plné kompetenci orgánu činných v trestním řízení po podání trestního oznámení Krajskému ředitelství policie Jihočeského kraje, odboru hospodářské kriminality a to statutárním orgánem SCHČT, který je řádně a aktuálně zapsán ve spolkovém rejstříku a potažmo vzhledem k přítomnosti příslušníka PČR při tomto "převzetí kanceláře spolku", také Odboru vnitřní kontroly Policejního prezidia ČR, nebyl jsem zde přítomen, informace je podána jednostranně, tak by měla být výše uvedenými orgány prošetřena, zda došlo nebo nedošlo k spáchání trestného činu.
Nemám v úmyslu někoho urážen a ani bych si to nedovolil, jen jsem chtěl poukázat na protiklady v některých tvrzeních jakoby "nového předsednictva" a pozastavit se nad tím, kolik už na toto muselo být vynaloženo finančních prostředků z naší společné svazové pokladny, které mohly být využity pro chovatele a k jiným účelům ve prospěch všech nás členů SCHČT.

V Kunčicích pod Ondřejníkem, dne 30.1.2016
S pozdravem JUDr. Čeněk Šrubař
Zpráva: Odesláno prostřednictvím kontaktního formuláře na rádoby oficiálním webu www.svazct.cz. Adresováno jmenovitě Ing. Zichovi, Ing. Kreidlové, Ing. Malému, p. Chýlemu, p. Hrnčířovi.
Dobrý den,
ačkoli psát do tohoto "kontaktního formuláře" se ukázalo jako vcelku zbytečná věc, jelikož když už něco na svém rádoby oficiálním webu SCHČT zveřejníte, jsou to pouze příspěvky osob, které sdílejí stejný názor jako vy, přesto si svůj komentář neodpustím. I když pravděpodobně skončí můj komentář v této "černé díře". Neboť to, co se děje a čeho jste schopni, je alarmující a naprosto šílené! A vy se vůbec nestydíte zacházet za absolutní hranici slušnosti. Uchylujete se k hanebným praktikám a neštítíte se ničeho. ...........................CELÝ KOMENTÁŘ NALEZNETE V PŘILOŽENÉM SOUBORU..............
Vážená paní Klosová,
co dodat k Vašemu „komentáři“? Že je to snůška lží, dezinformací a urážek od prvního písmene do posledního? Že je to další snaha o naší absolutní diskreditaci? Že pokud se nechceme snížit na Vaši úroveň, že je opravdu lépe mlčet?
Soudy zcela jistě objektivně posoudí celou situaci a předložené dokumenty.

Jelikož je Váš manžel, Ing.Klos, zaměstnán v SCHČT jako hodnotitel, jsme přesvědčeni, že nehájíte jak tvrdíte pravdu, ale své osobní zájmy.

Pokud prožíváte Váš život tak, jak smýšlíte o ostatních, v tom případě nám nezbývá než popřát Vám hodně štěstí.
Členové předsednictva SCHČT (Ing.R.Zich, Ing.J.Malý, Z.Hrnčíř, Ing.J.Kreidlová a J.Chýle)
Vážení chovatelé koní ČT.
Ať chceme nebo ne, nastala situace, že máme jeden svaz, jedny koně, ale dvoje vedení svazu. Bohužel, v naší malé zemičce to možné je, a mám takový dojem, že než to naše soudy vyřeší, bude to trvat ještě hodně dlouho. Ve středu 18.1. 2017 jsem obdržel pozvánku na Oblastní schůzi jihočeské oblasti ČT. I v ostatních krajích by tyto schůze měly probíhat. Apeluji na Vás, na chovatele, zúčastněte se těchto schůzí osobně, nenechte se nikým zastupovat, stojí si za to udělat si na to čas a vlastní názor! Náš svaz má zhruba 700 členů, tato schůze navazuje na tradiční jarní schůze konané každý rok. Přijďte s jakýmkoliv názorem, ať fandíte té či oné straně! Jedině když bude na schůzích velká účast lidí s jasnými názory a stanovisky, je možno docílit toho, že se menšina podřídí většině.

Vždycky jsem si myslel, že svaz má nějaké stanovy, nějaké termíny, nějaké řídící orgány, a toto vše spadá pod rozhodnutí celostátní konference. Ale ono je to přátelé všechno daleko jednodušší. Ono úplně stačí, když jeden pán zkrátka řekne, že funkci druhému pánovi nepředá, a nic se neděje! Apeluji i na vedení svazu, aby na tyto schůze pozvalo právníky, tisk, televizi, aby všichni viděli, jestli je to legální či není, aby všichni viděli, jestli má cenu, aby do toho rval stát peníze formou dotací a my chovatelé formou příspěvků.

V. Maroušek
Názor jednoho bezvýznamného chovatele!
Myslím si, že můj názor na tyto stránky asi nepatří, ale na ty druhé to psát nemá cenu, protože by si to pravděpodobně přečetl pouze jeden člověk a pak by to smazal.
Nejprve bych se jenom krátce představil. První teplokrevnou klisnu jsem si koupil po návratu ze základní vojenské služby v roce 1987, takže příští rok už tomu bude 30 let. Za tu dobu jsem odchoval 50 teplokrevných a velšských hříbat. Byly roky úspěšnější a méně úspěšné, několikrát mi radost pokazil herpes virus. Koně jsem vždy dělal s láskou, nikdy jsem nečekal na žádné milodary, dotace ani provize. Zkrátka jsem to bral tak, že někdo ty peníze propije, někdo prohraje, někdo prokouří atd. Já to co mi zbývalo vrazil do koní. Vždycky jsem se snažil, aby to nebylo na úkor dětí a rodiny, i když manželka by na to měla asi samozřejmě jiný názor! V současné době mám okolo 10 ks ČT klisen.
A nyní se vrátím trochu na začátek, proč se považuji za bezvýznamného chovatele. Jak už jsem psal před chvílí, nikdy jsem nečekal na žádnou korunu od nikoho, tudíž nevlastním žádnou halu, žádný penzion, žádné sportovní nebo chovatelské zařízení. Mám "jen" koně, a ty v podstatě staré vedení ve svazu nezajímají, naopak se několik let snažilo potrestat chovatele jakousi daní za chovnou klisnu! A zatímco my chovatelé jsme se víceméně každý rok báli, za co zase budeme více platit, sami si vesele osm let, a dá se říci že s letoškem devět, krájeli ze státního koláče určeného pro svaz, hodně velké krajíce!
Myslím si, že 90 procent členů, at už se přiklánějí na kteroukoli stranu, o tom nemá ani tušení. Jako příklad mohu uvést nedávno zveřejněný seznam akcí a školení, kde se pořádaly a kolik stály. A v tom je vážení kolegové chovatelé ten zásadní problém! Ne koně, a pro koně, a pro nás, jak se všude vykřikuje! Ale pro sebe!!! Udržet si vliv pro sebe nad rozdělováním, a dá se říci, rozkrádáním peněz ze státního rozpočtu, udržet si vliv nad rozdělováním sportovních a chovatelských akcích, a když už by se někomu mohlo zdát, že u členů předsednictva jich bylo nějak moc a byly sakra drahý, tak se to za slušnou provizi nebo jinou protislužbu, udělá párkrát za rok u jinýho kamaráda! Ono kdyby náhodou toto pominulo, tak by potom některá tato centra mohla mít i existenční problémy, a já si troufám říct, že i ta jejich láska ke koním by pak byla o hodně menší. Tím se tu samozřejmě nechci dotknout chovatelů, kteří svoje areály vybudovali v potu tváře! Znám jich taky dost, ale ti většinou nejezdí radit jinam a nejsou obtěžkáni jednou funkcí vedle druhé! A ono když si někdo zvykne mlaskat, tak se to těžko odnaučuje. Byl jsem na všech schůzích, chyby se možná nadělaly na obou stranách, ale ohánět se zájmem dobrého hospodáře a nechat si propadnout mandát, a pak se bát, aby se k tomu korytu nedostal někdo jiný, a nedozvěděl se co v něm bylo za dobroty, a brát si přitom do huby koně, to už je fakt síla!!!
A ještě krátce bych se zmínil k osobě pana Růžičky. Vůbec toho pána neznám, možná je to nejlepší chovatel v republice, nevím! Ale jako člověk? Byl ve starém vedení, je v novém vedení svazu, z titulu starého vedení neuznává nové vedení, ale z titulu nového vedení svolává jakési pofidérní schůze, které nemají žádnou oporu ve stanovách!
A tak se mi pomalu ale jistě zdá, že zatímco ostatní členové starého vedení svazu ČT se začínají stahovat jakoby do ústraní, ve svazu za chvíli zůstane poslední a jediný kůň- bílý kůň pan Růžička!
Václav Maroušek
"Názor a vlastní poznatky k situaci ve SCHČT." - JUDr. Čeněk Šrubař

členům Svazu chovatelů českého teplokrevníka

Bývalé předsednictvo ve svém informačním dopise, který byl zaslán členům SCHČT jako příloha k Ročence 2015, samo přiznalo a musí si být vědomo, že jím mandát o něčem rozhodovat, nebo SCHČT řídit skočil dne 13.4.2016 a tím vznikla údajná "patová" situace, jelikož nové ještě nebylo zvoleno. Proto se ptám, proč byly Oblastní schůze svolány až v termínech od 9.3.2016 do 31.3.2016 a Územní schůze v termínech 20.4.2016 a 21.4.2016, tedy až po skončení mandátu bývalého předsednictva. Kdyby toto bývalé předsednictvo od počátku roku 2016, v řádném termínu "do 13.4.2016" připravilo a svolalo Celorepublikovou konferenci, které by předcházely Oblastní schůze a Územní schůze, tak by k žádné údajné "patové" situaci nemuselo dojít a byli bychom ušetřeni od větší poloviny vzniklých problémů, soudních poplatků a jiných výloh s touto situací spojených.

Za tento stav je plně odpovědné celé bývalé předsednictvo a jakákoliv obhajoba k této situaci z jejích strany je bezpředmětná.

VÍCE V PŘILOŽENÉM DOKUMENTU

Další reakci zaslal člem předsednictva SCHČT MVDr. Zdeněk Vítů.

" Vážení chovatelé SCHČT, nejsem příznivec řešení sporů ve spolku mediální cestou a natož soudní cestou. Nemám ani možnost Vás obeslat pomocí sekretariátu SCHČT. Přesto bych Vás rád informoval o dění v SCHČT v předešlých měsících z tzv. druhé strany. ....... více v přiloženém dokumentu.

PROHLÁŠENÍ ŘÁDNÝCH ČLENŮ SCHČT

V následujícím dokumentu jsme se pokusili shrnout důležité skutečnosti.

Pokud souhlasíte a rozhodnete se k Prohlášení připojit své jméno, použijte prosím kontaktní formulář na těchto stránkách nebo kontaktujte některého ze členů předsednictva nebo garanty oblastí.